«ГIямрула даршдусла байхъала тарихлис ва искусстволис…»

Амирбек Жалилович МяхIяммадов, Дагъиста урибси историк ва искусствовед ишдус 75 дус виубли сай. Илис хасбарибси балбуц бетерхур Расул ХIямзатовла уличилси республикала Миллатла библиотекала конференц-заллизиб.

Балбуц абхьиб баягъи библиотекала директорла заместитель Сарат ЖабрагIиловани. Илини Дагъиста машгьурси гIялимла юбилей библиотекализиб дурабуркIни дебали мягIничебси биъни аргъахъиб.

Балбуц къелгIеббикуси искусствоведениела кандидат Эльмира ГIябдуллаевани юбилярла гIямруличила къантI-къантIли буриб. Филологияла гIилмуртала кандидат Хизри Юсуповли, ГIярбукIла шила вакил сайливан, Амирбек Жалиловичра, сунела цавазаланти кьяйдали, жагаси миллатла искусстволичи дебали чекайзурси сай или буриб. ГIергъити 45 дусла духIнар илини 236 хIянчи дуракаиб: макьалаби ва очеркуни, жузи, монографияби, чулира ВатIа искусство гьалабяхI аркнилизи халаси пай кабихьибти. Амирбек Жалилович «ХХ-ибил даршдуслизиб Дагъиста искусство» бикIуси цахIнабси бузерила проектла сиптакарра ветаур. Амирбек МяхIяммадовла сархибдешуни ахъли кьиматладарибти сари: ил ХIямзат ЦIадасала уличилси республикала премияла лауреат ветаур, РАН-ла Президентла Баркаллала кагъарличи лайикьвикиб, илкьяйдали Дагъистан Республикала гIилмула урибси хIяракатчила ура касиб.

Балбуцличиб гъайбухъунти РАН-ла ДФИЦ-ла Дагъиста тарих руркънила центрла заведующий, профессор, тарихла гIилмуртала доктор Э.ТIалхIятли; РАН-ла ДФИЦ-ла лексикологияла ва лексикографияла отделла заведующий, филологияла гIилмуртала доктор Х.Юсуповли; РАН-ла ДФИЦ-ла ИЯЛИ-ла искусствола отделла заведующий, Россияла писательтала Союзла член, С.Ниналаловли, Дагъистан Республикала халкьла поэт А.ГIябдулманапова, тарихла гIилмуртала кандидат Ф.МяхIяммадова; филологияла гIилмуртала кандидат Ю.МуртазагIялиев ва цархIилтани Амирбек МяхIяммадовли регионна филология ва искусствоведение гьалабяхI аркнилизи кабихьибси мягIничебси пайличила буриб. Сунела гIямрула даршдусла байхъала илини Дагъиста ва Северный Кавказла халкьла някъла секIал дирнила журала искусствобала шайчир хIялумцIлаби дурадуркIнилис багъишлабариб. Ил манзилла духIнар илини Россияла кьадрила дахъал гIилмула проектуназирра жигарла бутIакьяндеш дариб. РФФИ-ла, РГНФ-ла ва Дагъиста Республикала БекIла грантуни сархиб.

Балбуцла ахирличиб юбилярли лебилра цалабикибтас халаси баркалла багьахъур, сунечил дарх ВатIайчи ва тарихличи диги иргъни багьандан.

Илала дурабад, балбуцличиб Амирбек МяхIяммадовлис багъишлабарибси «ГIялим, историк, искусствовед» бикIуси жузала выставкара гьалабихьибсири гIяхIлас.

Салимат ХIяжиева, Расул ХIямзатовла уличилси республикала Миллатла библиотекала хIянчизар