БегIтала мажлис

Бара гьалабван, Ахъушала  шилизибси культурала КIялгIялизиб  «Диалог семьи и школы: проблемы и перспективы развития» бикIуси бегIтала мажлис бетерхур.

Мажлислизир бутIакьяндеш дариб Ахъушала районна администрацияла бекIла заместитель Эльвира ХIясанхIусейновани, багьудила управлениела начальник МяхIяммад КаримхIяжиевли, багьахънибала политикала ва СМИ-бачил бархбас бузахъуси управлениела начальник Башир Ибрагьимовли, Ахъушала районна больницала бекI тухтур  Камил ГIямаровли,  районна «Бархьдешла гьуни» газетала бекI редактор ПатIимат Маллаевани, ОМВД-ла ПДН-на инспектор Аминат БяхIяндовани ва цархIилтира жавабла хIянчизартани. Мажлис ибхьули  гъайрухъун Эльвира ХIясанхIусейнова:

– Россияла Президент Владимир Путинна ХIукму хIясибли 2024 ибил дус Россиялизиб хъалибаргла Дус сабливан багьахъурси саби, – рикIи ил.

МяхIяммад  КаримхIяжиевли буриб:

– Школабала ва хъалибаргунала ургаб халаси бархбас биэс гIягIниси саби. Учительтала хIурматбирахъес, школаличи диги имцIабиахъес багьандан бегIтанира къайгъни дакIудирес чебиркур.

ПатIимат Маллаева рикIи:

– Хъалибарг – дебали дигичебсили, цалис цали кумекбирусили биэс гIягIниси саби. Хъалибарг адамла гIямрулизиб бегIлара мягIничебси далил саби Гьанна дахъал вайбаркьуни лер Россияличи дяхIчиаибти, хаслира чеабиуси наслу агарбарес багьандан. Нушаб дебали сахъли диэс хIяжатбиркур.

Мажлисличиб илкьяйдали гъайбухъун Ума Булатова, Башир Ибрагьимов,  Аминат БяхIяндова, Камил ГIямаров, школабала директорти, завучуни ва учительти.

Балбуцла ахирличиб  школабала директортала насихIятчибани бяркъла шайчибси устадешла дарс чебаахъиб ва докладуни делчIун.

Балбуц гIеббуциб чула пагьмуртачил культурала ва туризмала управлениела хIянчизарти П.ХIяжимяхIяммадовани, Ж.ГIялиевани, Х.Ибрагьимовани,  ХI.Мусаадаевли ва школабала бучIантани. Мажлис бузахъулри Салимат Мусаадаевани.

Илдигъунти далдуцуни имцIали дурадуркIес хIяжатси саби. Илдани хъалибаргунала ургарти бархбасуни чIумадирахъу.

Сабият ГIябдуллаева