Адаб-хIяяра багьудира

…ГIямар МяхIяммадович чумал дус гьалав районна газетала редакциялизи вакIибхIели къаршиикибсири. Редакциялизир корректорли рузуси сунела дудешла рузикьар ПайтIма Шейхова чераэс или ухIнаухъунси жагьил адамли, «Сен саррая, думсахъулраяв?» или жагали дурибти  гъай гIяхIдизурли, итмадан иличила газетализи белкIес ибси пикри акIуб биалра, бетхIерхурли калунсири.

Сагали ГIямар Рабазанов уркIиличи вакIиб сунела дудеш, районнизир дахъал хIянчи дарибси ва Цугнила шантала, алавчарти шимала халкьла халаси хIурмат сархибси  МяхIяммад Рабазанов гIямрулизивад арукьниличила, бунагь-хатIа  урдуцаб сунела, газетализи белкIахъес тиладибарибхIели.

«Чинав сая МяхIяммадла урши ГIямар? Сунечила баянтира суратра редакциялизи дархьаахъес бурагу! – хъарбарира нуни П.Шейховачи.

Нуни чеили гIергъи ГIямар Рабазановла гIямрулизир гIяхIцад дарсдешуни детаурли диъниличила багьурра: багьудилизир ва хIянчилизир.

1970 ибил дуслизив акIубси ГIямарли Ахъушала районна Цугнила шилизибси урга даражала школа таманбарибсири.

ВатIайс къуллукъбирули кIел дус кали гIергъи, хъули чарухъун ва Дагъиста шила хозяйствола институтлизи керхурли, 1995 ибил  дуслизиб ил ункъли учIули хъараахъур. ГI.Рабазанов  чеветаибси, жавабкарси, гIяхIси багьуди касибси виъни пикрилизи касили, институтлизив узахъес ватур – кафедрала ассистентла хIянчиличив.

Кафедра бузусири шила хозяйствола продукция мяхIкамли бихIнила, хIядурбирнила ва заманала тIалабуначи балбиркахънила – стандартизацияла, технологияла масъултазиб.

2000-ибил дуслизиб аспирантура  таманбариб ва кIел дусла гIергъи шила  хозяйствола гIилмуртала кандидатла у сархиб. «Агротехнология товароведения» ибси уличилси факультетла деканна къуллукъличи бикайчи бузерила гьуни  ахъиб ассистентла хIянчиличивад вехIихьибси ГI.Рабазановли. 2006-ибил дуслизиб  доцентла аттестатра касиб.

ГIямар МяхIяммадовичла гIилмула 140-цад хIянчурби дурадухъи сари декIар-декIарти газетабазир ва журналтазир. ХIянчурбала бекIлибиубси тема саби ургубалабад касибси продукция – цIедеш ва овощуни мяхIкамли дихIнила ва хIядурдирнила тяхIуртала хIекьлизибси, цархIилван буралли, Дагъиста мер-мусаличир дегIлара мягIничерти масъултазибад цали бетаруси.

ГIергъити дусмазиб шила хозяйствола институт шурбатур университетличи. Студентунас лекцияби  дучIес, илдала  суалтас жавабти дедлугес багьандан, гIячихъси саби, преподаватель даим чекайзурли узес гIягIнили биъни, сунела багьудлуми чедирцIахънилизив. Ил суалла чебкад ГI.Рабазановли ишкьяйда буриб:

— Германиялизив стажировкаличив калунра, декIар-декIарти шагьуртазив, мисаллис буралли, Волгоградлизив, Чебоксарылизив, гIилмула шагьар Мичуринсклизив учIули калунра, Москвализибси «Регистр системы сертификации персонала» ибси уличилси БелчIудила центрлизирти курсани тамандарира, Ставропольла пачалихъла аграрный университетлизир  багьудлуми чедицIахъира, Москвала областьла Балашиха шагьарлизибси  шила хозяйствола масъултазиб  бузути специалистунала квалификация ахъбурцнилизиб ва гIилмулизирти сагадешуначил тянишбируси Центрлизибра багьуди касира.

ГIямар МяхIяммадовичла хIурматра багьудила даражара сецадал аргъес вирар ишдигъунти баянти гьандушаллира: регионтазир детерхурти, Россияла кьадрила ва халкьани – ургарти конференциябазир бутIакьяндеш дарибтала белкIани кадяхъибти жузазир ва РФ-ла Высшая аттестационная комиссияла журналтазир ГI.Рабазановла 150-лицад статья дурадухъи сари.

Шила хозяйство гьалабяхI башахънила темала черкад улкала декIар-декIарти шагьуртазир ва цархIилтира мераначир детерхурти конференциябачив гъайухъун; илини хIядурдарибти 15 учебно-методическое пособиера дурадухъи сари.

ГI.Рабазановла бекIдешлиур студентунани гIяхIцад хIялумцIлаби дурадеркIиб. Илдала хIянчурби студентунала ва аспирантунала ургарти конкурсуначи гьаладихьибтири ва лебил Россияла даражала дипломтачи,  грамотабачи лайикьдикибтири. Илини 2010-ибил  дуслизиб лебил Россияла выставкабала центрла – ВВЦ-ла мургьила медаль сархиб.

ГIямар МяхIяммадовичли ВВЦ-ла «Мургьила гIебшни» ибси уличилси конкурсла мургьила медаль хIяйна  сархили сай, Россияла Федерацияла АПК-ла профсоюзла ЦК-ла ва Россияла ХъархIерагарти профсоюзунала ХIурматла Грамотабачи, Баркаллала кагъуртачи лайикьвикили сай.

– БусягIят села чевкад узулри? – хьарбаира ГI.Рабазановлизи.

– ИшбархIила   тяхIяр-кьяйдализиб дебали мягIничебсили бетарули саби шила хозяйстволизиб сархуси   продукция, овощуни ва цIедеш, хаслира тIутIи, мяхIкамли дихIнила, илдала даража усалхIебикахънила, илди хIядурдиру  экологияла шайчирти тIалабуни чедетаахъили дузахънила масъалали. Илала чебкад пачалихъли кьабулбарибси хасси программара лебси саби, гIилмула-хIялумцIлабала шайчибси хIянчи гIеббуцибси. БусягIят нунира ил хIянчилизир бутIакьяндеш дирулра.

Бурес гIягIниси саби ГIямар МяхIяммадовичли сай акIубси Цугнила ши хъумхIертниличила, дудешла баркьуди даимбарниличила. Дудеш совхозла директор вирухIели далдуцили, хъараахъес валкьхIеурти объектуначир хIянчи даимдарес пикриикIули сай.

Шилизибси ЧебяхIси ВатIа дявила бутIакьянчибас барибси памятникличи мармар къаркъала уркьули кабихьахъиб, лебилра бутIакьянчибала уми делкIунси. 2022 ибил дуслизиб «ХъумхIертнила анхъ» ибси уличилси балбуц гIеббуцили, галгуби удатур, школабала учительтала, бучIантала кумекличил. Галгубачи шила дурхIнани хIеруди бирули саби. Дудешливан хIурматра сархили, гIилмуртала докторла уличира айкес кьадарли биаб хIед, къугъаси хъалибаргра абилкьули, гIилмулизивра узули, адаб-хIяя ахъли дихIуси сирхIян урши, ГIямар МяхIяммадович!

П.Маллаева