Дила гIямрулизиб хасси мер буцибти хьунул адамти

Ца-кIел бархIили му­рул адамтала бегI­лара дигуси ­бай­рам­ чесабиули саби. Мартла 8. ГIе, ил бахъалгъунти му­рул адамтас дебали дигахъу. Сен­­кIун ил бархIи вегIлис ри­гу­си, дурхъаси, ахIерси хьу­нул адамлис савгъат пеш­кеш­барес имкан леб. Ил бархIи хьунул адамлизи вегIла ур­кIи «гьаргбарес», сунела пик­ру­ма­чи­ла-хIяланачила ар­гъа­­хъес ви­рар.

Гьарил адамла дунъяличив чIянкIли сунес кьадарси ва дебали валикибси виганай (риганай) левси сай. ЦабехIли ил хъярхъли ургули вирар, цархIилтас кьисмат цабарес лерилра гIямру диули хIедирар. Сен биалра, хIушала уркIила дурхъаси пикри мартла 8-личиб дурабуркIуси байрамличир аргъахъес дирудая. Ил багьандан бегIлара бекIлибиубси — чилалра агарси, урхIмешули ахIенси савгъат пешкешбарни саби. Амма бегIлара дурхъаси савгъат саби вегIла някъбани барибси ва уркIи гьаргли пешкешбарибси. Нушала хьунул адамтас дебали дигахъу вавни. Сен-биалра, ил бархIи сегъуна савгъат баралра, гIяхIси саби. ХIязлис ахIенгу бикIути: «Савгъат ахIенну мягIничебси, пикри бяхIчиаъни саби».
Илкьяйдали, мартла 8-личиб мурул адамтала имкан леб чули балути, барх бузути, унраличибти, барх бучIути ва сен-биалра гIямрулизиб къаршибикибти хьунул адамтала хIурматбарес. Нуни дайхъайчирра имцIали гIямру деркIилра. ГIямрула бетуцлизиб, бузерилизиб бахъал хьунул адамтачил тянишиэс кьадарбиуб. ЦабехI, ну бархьси дякьличи калзахъули, насихIятуни дурули, гIибрат чебиахъули, неш кьяйдали малхIямли, гьунибиутири, цархIилтани – зигарварили, лайикьси ва бархьси гьуни чеббикIахъес кумекбирусири. Халати рузбала мер буцили, къиянси манзил гIевурцули, разидеш ва децI дарх дуртIули, гьалавяхI вашахъусири илдани ну. Леб гьаннара рурсби-рузби кьяйда (дигалли биштIати набчиб, дигалли халати) кумекбарес, гIягIниси мерлаб гъайличил ну гIевурцути. Илдазибад бахъалгъунти нуни дила хъалибарглизи халбирулра. Нешличил ва дила рузбачил – дила уркIиларти пикруми дурес илцад-декIар гьамадли ахIен. Лерси сари дила гIямрулизиб хасси мер буцибси гьалмагъра.
Наб ишар гьанрушес дигулра Марипат Жалилова. Ил нуни рагьурсири 1995 ибил дуслизир, журналистла санигIятличи вегIиэс или, хасси отделениелизи кархес МяхIячкъалализи вакIибхIели. Ил «Дагъистан» ГТРК-ла радиола даргала редакцияла музыкала отделла редактор сарри. 1997 ибил дуслизив ну радиолизи узес вакIибсири: гьаланачи дикторли, кIинайс — жагьилтас хасдарибти передачабала редакторли. ИлхIели ну Марипатличил ца кабинетлизив варх узес кьадарбиубсири. Илини наб итхIели журналистла санигIят руркънилизир кайцIути гунзри гьамаддиахъес халаси кумекбарибсири. Нушани дарх дахъал передачабира хIядурдарибтири. Чумра мерличи, телевидениелизи передачаби дарес ибси мурадличил, архIяли дурадухъунтири. Нушала творческий кьукьяли (илизиб чумал адам лебтири) дебали жагати телепередача далкьаахъуртири. Марипатли дила гIямруличира халаси асарбариб, ил наб халаси рузи ретаур. Илини сайри дила урши акIубхIели, больницализивад набчил варх хъули савкибсира. Ил, дила хьуна гьалмагъра ретаурли, мурталра нушачи музарулхъули рири. Дебали хIейгеси биалра, ил гьанна нуша-ургар агара. Изайчи къаршили чумал дус рургъули риалра, пергер дубурлан хьунул адам ахиратлизи хьурариуб. Марипат алжанала агьлу ретаъниличи дирхехIе. ЦархIилван биэсра асухIебирар. Марипатгъуна шалати пикруми-кьасанала регI нуни чераибси ахIен. Ил агниличи вирхес гьаннара къиянни саби.
Илкьяйдали наб ишар гьанрушес дигулра Лура ХIяжиевна ХIямидовара. Илра даргала редакциялизир халалгъуна редакторли рузусири. Илис нуша, редакцияла агьлу (хаслира — жагьилти) неш дикIутири. Ил дебали тIалабкарси, жавабкардеш дихуси адам сарри. Сунела хIянчи чебетаахъили бирусири ва цархIилтазибадра илкьяйдали бирахъес тIалаббирусири. Амма, сегъунти аги-кьяйдализи дикахIелра, нуша иличи насихIят бурахъес, кумекбарахъес дугьадизес дирутири. Ил дила дудешла узикьарла хьунулра сарри. Ил багьандан ну илдачи гIяхIладли вашусири. Гьаннара хъумуртули ахIенра илини набзи дурибти насихIятуни. Гьанна Луарара мицIирли агара. Ил дигиличил гьанруршесцун саби калунси. Сунела бунагь-хатIаличивад Аллагь чевверхабну, илдигъунти адамтас нушала гIямру шаладирнилисцунра баркалла баибси саби, баркьудлумачила гъайхIейкIалра.
Бахъал пергер хьунул адамтачила белкIес дигахъира наб ишаб, амма ца макьалализи лерилра баянти кадерхахъес хIейрар. Гъайла къантIа, ахIерти хьунул адамти, дила рузби: даргала радиола редакцияла агьлу – Роза Булатова, Саният Шапиева, Аминат ХIяжиева, Роза МуртазагIялиева; «Замана» газетала рурсби Салимат ГIялиева, Раисат МуртузагIялиева, ПатIимат Кьурбанова, ПатIимат Сулайбанова, ПатIимат Мирзаева, ПатIимат Казимова, ПатIимат Шахова, Наида Гъуруева, Мафизат ГIялибекова, Анжела Бакшалиева, Диана ГIябдулкаримова, Калимат ГIябдуллаева, Муфрижат Эминова, «Дагестанская правда» редакциялизир рузуси Хасайбат Меджидова, РГВК-ла ва МЧС-ла хIянчизарти, лерилра нуни далути хьунул адамти, уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая хIушала дурхъаси БархIиличил. Къаркъаван чIумаси арадеш, хъалибарглизиб балгундеш, талихI ва шаддешцун диаб хIушала гIямрулизир.