Кубачила мургьила някьиш

МяхIячкъала­ли­зиб­си халкьла пагь­муртала Юрт­ли­зиб январьла 24-личи­бад­ли 31-личи бикайчи «Ку­бачила мургьила някьиш» ибси выставка дурабуркIули саби. Выставка дураберкIахъес кумекбариб ДР-ла культурала Министерстволи, ДР-ла МК-ла Рес­публикала халкьла пагь­муртала Юртли, «Даха­даевла район» муниципальный цала­бяхъли.

Халкьла пагьмуртала Юрт дахъал дусмазиб ишбархIила Дагъиста устадешла бетуцуни гьаладяхI дашахънилизиб бузули саби. ИмцIаливан пикри бяхIчииули саби мургьила гьимиртачил някьишдирнила устадешличи. Арбякьунси дусла декабрьла кIиличибадли ишдусла январьла 16-личи бикайчи Москвализибси В.Д.Поленовла уличилси халкьла пагьмуртала Юртлизиб «Кубачила мургьила някьиш» ибси выставка бетерхурсири. КIинайс сабри респуб­ликала халкьла пагьмуртала Юртлизиб дураберкIес пикрибарибси. Выставкаличи халаси хIядурдеш барибсири, суратуначилти буклетуни-каталогуни далкьаахъуртири.
«Кубачила мургьила някьиш» выставкаличи 40 хIянчи гьаладихьили лер. Илди сари жагали някьишдарибти панно, картинкаби, хIевни, кIузри ва цархIилти гIягIниахълуми. Илди дарибти сари Кубачила шилизибадти дурхIнала искусствобала школала педагог Фатима Кишовани бекI­деш­дирути 18 устали. ВаяхI чедаахъили гIергъи, Фатима Кишовани ва Мадина СягIидовани мургьила гьимирти пайдаладирули ибнила устадешла дарс чебаахъиб. Илдани хIербикIути чула устадешла дигIяндешуначил тянишбариб ва гIярбукIантала ваяхI дир­ниличила дахъал баянти гьа­ла­дихьиб.