ГIуррара чедибдеш

Сагаси дус студентунас сес­сия­личил бехӀбихьиб. Сагаси дусла байрамла каникулти тамандиуб­хӀели, лебилра студентуни имтихIянтачи хӀя­дур­бикӀули университетла гIямрула бетуцлизи абархили саби.

Лебилра илкьяйда сабира? Гьайгьайра ахӀен, мисаллис буралли, Дагъиста пачалихъла университетла лезгинкала «Дила Да­гъистан» бикIуси ансамбль январьла­ бехӀбихьудличиб Сочилизи арбякьун. Илаб бетурхулри лебил дунъяла халкьани-ургабси фестиваль-абзла ахирласи бутIа.
Гьанбикахъалли, арбякьунси дусла декабрьла бехӀбихьудлизиб «Дила Дагъис­тан» Дагъиста Дербент шагьарлизиб бетурхуси ил абзла цаибил бутIализиб че­дибикибсири. Ил багьандан илдас им­канбакIиб «World folk vision» абзла ахирласи бутIализирра бутӀакьяндеш дарес.
ГӀяхӀси бетаур ансамбль ила букьнира, сенахӀенну ДГУ-ла студентунани нушала улкала гIядатунала давлачебдеш гIячихъли гьаргдариб.
Абзлизир бутӀакьяндеш дирулри 130-чир имцӀали коллективли. Лерри дурибти пачалихъунала ансамбльти. Илцад бахъал бутIакьянчиби лебли биалра, «Дила Дагъистан» ансамбльли гӀуррара цаибси мер сархиб ва, имканбакIалли, лябкьуси дуслизибра асубирар ил ОАЭ-лизиб дурабуркIуси фестивальла ахирласи абз­лизир бутӀакьяндеш дарес букьес.
Студентуни дебали разилири университетлисцун ахӀенну, лебилра улкалисра чедибдеш сархес саби бажардибикниличи.
Дагъистайзи чарбухъунхӀели, илдази баркалла багьахъур ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабадановли ва, сегъуна-биалра къиянси суал акӀалли, сунела шайзибад кумек гIеббаахъес хIядурли виъни аргъахъиб.
Гьаннала гIергъи гьатIира дахъал чедибдешуни сархахъес «Дила Дагъистан» ансамбльлис ва илаб булхъути студентунас гьарбизуни дулгехIе.