ГIяхIладли бякьун

Чилилра аргъес хIей­­рар дергъла дурхI­­нас сегъунти къиян­-жапа дяхIяэс кьадар­биубсирил. Кахси дергъла дусмазиб гьанкI ахъес хIе­биркули, кани белкъесцад бер­кала агарли, бегIтала ди­ги­ли ва уркIила ванадешли алав­­буцес имканхIебикIули, дурхI­­ни жявли дурхIя­деш­ли­з­и­бад булхъутири. Гьана­гарси ба­лагьли лебилра децI-цIум­ли­зи гIелабушиб. Мекелли да­хъал детахълуми диуб, чедиб­деш­ уркIилабли бахъли чула жа­н кьурбандариб. Ахир­ра-ахир, нушала адамтас, сунечи бахъ­хIи хIерси чедиб­деш сар­хес им­кан­бакIиб.

ЧебяхIси Чедибдеш сар­хиб­хIейчирад 75 дус диркнилис хасдарибти патриот бяркъ бедлугути далдуцунала дазурбазиб «дергъла риштIаси рурси» А.ГIялиевачи школала дурхIни гIяхIладли гьаббакIиб.
ГIялиева Аминат Чамсул­вараевна акIубси сари 1936 ибил дуслизир. Илала дур­хIядеш камси замана­ла саб­ри, ЧебяхIси ВатIа дергъ бехI­би­хьиб­хIели ил шел дус сарри риубси. Дудеш гIяр­мия­лизи арукибсири, неш­ дар­д­лизи рикили авал дур­хIя­личил калунсири. Илала дудеш ахIерси ванза батахъес ургъули дергълизивад чариубси ахIенри, ил къел-хIерзи агарли ветахъибсири.
Мурул адамти гIярмиялизи арбукьнили, хьунул адамти ва дурхIни лерилра цIакьани пайдаладарили бузутири, гаша хIебебкIес. БиштIати дурхIни, саби акIесцунра ахIи, чула узи-рузи абикьесра гъазализи биркутири. Бара халабаибти дурхIни хъали-цIализиб вяш­бикIутири. Илдигъунтала лугIи­лизирадси сари А.ГIя­лиевара. РиштIахIей­чи­ра­дал Аминат Чамсулвараевна руз­ба­чил колхозла хIянчилизи ахъибсири, хъулиб нешлис кумекбирусири ва школализир ункъли ручIусири.
Аминат Чамсулвараевнани дергъла анцIбукьуни гьандикахъиб, дурхIнази нушала Ва­тIа хъархIерагардеш батахъурти советский адамтала гъабзадешличила ва игитдешличила хабурти дуриб.
А.ГIялиевани школализиб 60 дусличибра имцIали хIянчи бариб. Ил «ХIурматла учитель»-ла уличи лайикьрикибси сари ва «Бузерила ветеран» бикIуси медальличил шабагъатларарибси сари.
ЧебяхIси ВатIа дергъ советский адамтала игитдешличил, гъабзадешличил, чIу­ма­­дешличил, цауркI­деш­ли­чил тарихлизи каберхурси саби. ИтхIейчирад сецад дусми ардукьялра дергъла бутIа­кьян­­чибала игитдешличила ва гъабзадешличила нушани хъум­­хIертехIе. ИтхIелила кахти анцIбукьуначи бя­хIягес чисалра кьадармабиаб!