Детерхаб гIяхIти кьасани!

Россияла халкьла уркIбазиб разидеш акIахъубти, чула дурхI­­­­на­ла челябкьла гIяхIси бир­­­ниличи бирхауди цIакь­би­ахъуб­­ти пикруми дуриб РФ-ла Президент В.Путинни Фе­де­ральное Собраниеличи бар­хьиб­­си Дугьабизлизир.

БиштIати акIубси манзиллизирад дехIдихьили, дурхIни школализиб бучIахъес, кIинайс гIям­рулизиб бархьси гьуни чеб­би­кIа­хъес, санигIят касахъес, пачалихъличи уркIи изахъес ба­лути ва ВатIан гьалабяхI башахънилизи пай кабихьес бажардибикести уршби-рурсби бетаахъес багьандан, хъалибарг гIеббуцес сецад къайгъи лебал аргъахъиб Президентли. Илис гьалаб сегъуна-биалра сабаб баргили, гIяйибти дарес бузуталара гьанна дурести кали хIедургар или гьанбиркули саби.
В.Путинни сунела гъайлизиб буриб ЧебяхIси Чедибдеш 75 дус бирниличи гIяхIси хIядурдеш барес, ЧебяхIси ВатIа дергъличила бархьдеш бурес, итхIелла анцIбукьуначила, гьунартачила архивла документуни, суратуни, фильмаби дучес, илдачила чеабиуси наслубази балахъес гIягIнибиркур или. ИшбархIилис биалли, нушаб лебтасалра ашкарли, телевизорлизир яра кинотеатртазир Советский манзиллизир касибти дявтачила киноби чедиахъули ахIен. Лер дахъал передачаби гъай-мез, къавгъа, жалти бекIдирути, гIяртистунала гIям­руличила бурути, хъям-кьацIла, хъулкидешла, пасатдешла гьунчи кайзни бархьли чебиахъути.
«ЧеалкIуси наслубала гьалар уруздиэсли дузес асу­хIе­би­рар!» викIуси Президентла гъай гIердуцес чебиркур. Хаслира бахъал­ адамтачи асарбируси телевидениела жавабла хIянчизартани. Н.Ми­халковла гIяхIси передача леб «Бесогон» бикIуси, улкала духI­нар­ти тяхIяр-кьяйда дархьли чедиахъуси. Илала передачализиб чеби­ахъулри адамти, чулира «Германияличибад Советский Союз че­ди­хIе­бикили биалри, гьатIира гIяхIсири, нуша гьанна гIяхIил хIер­ди­рули дирутири» ибси пикри бурулицунра ахIи, иличи­ла­ жур­нал­­тази лукIути адамти. Аргъес къиянни саби, или бикIути тан­бихI­ла­хIе­ба­рили сен балтутил. Россиялизибра лебти биалли Чедибдеш илцадра мучлахIебирути адамти, Россия хIейгутани Чедибдешла хIур­мат хIебирниличи тамашавиэс вирару!
Президентла духути гъайлис гIергъи, аги гIяхIла шайчи барсбирниличи вирхес хьулчи леб или гьанбиркули саби.
Адамдеш, сабур, яхI-ламус, диги чедиахъути, дурхIнас гIяхIси бяркъ бедибти бегIти, бегIтала хIурматбарес балути дурхIни, уркIе­цIи­чебти тухтурти, санигIятлис марти учительти, къантIли буралли, хIялалти адамти чебиахъес гIягIнили саби, зулмукартира, хъулкнира батурли. Россияла хIурматбиру, Президентли кьяйдали, гьариллира сунела ВатIан чебяхIбарес къайгъибиралли. Президентличил барх бузути лебталалра, Пачалихъла думала депутатунала, министртала уркIи изули биэс гIягIнили саби чула халкьличи ва ВатIайчи.
Крымлизи аркьуси гумилис, северла ва югла шайчибад газ аркути проектунас дахъал харжани дариб диалра, биштIатала бегIтас, пенсионертас, дявтала бутIакьянчибас кумек гIеб­баахъес имканти лерли диънили Россияла Президентличи, илала баркьудиличи бирхауди цIакьбирахъули саби.
Дунъяличибра Россияла ва Россияла Президентла хIурмат ахъ­би­кIу­ли биъни — нуша, россияланти, разидируси, ур­кIи­чер­дируси анцIбукь са­би, — гьанбиркур, сегъуна даражаличи бикибси, бехъубли, тIу­тIу­кабиэс хIядурси пачалихъ сабрил В.Путин бекIдешличи вакIайчи.
Дагъиста автономия багьа­хъур­хIейчирад 99 дус дикили сари. Дагъистайзив хIерируси гьарил адамли хIебалули биэс асу­хIе­бирар, Россия сецад гьалабяхI башули биаллира, ДР-ла халкьлисра илцадра гIяхI­си бирни.
Дахъал гIяхIти хIянчи детерхахъур Ахъушала районна центрлизир: районна больницализи декIарли шин киб, устаз ГIяли-ХIяжила уличилси кьакьа гIяхIил балкьаахъур, дурхIни школализи башуси гьунчиб, хIеркIла дублаб дебадеш бариб, дахъал багьудила учреждениебазир шуртIри гIяхIдиахъуб.
Халкьличила къайгъи леб биалли, халкь разибарес имканти диахъес вирули виъниличи­ла бикьридеш дирули сари ду­ра­деркIибти хIянчили. Сагаси дус­лизир гIяхIти анцIбукьуни им­­цIали дирниличи дирхули, цадиубли хIер­диэс кьасбирехIе — илгъуна пик­ри ал­кIули саби Россияла Прези­дент­ла гIяхIти кьасаначила багьур­хIе­ли!