Аги-кьяйда тикрархIедиахъес

Гьундурачиб уре­хи хIебирахъ­ни­личила ва Къиз­лар­­лизиб дарг-махла чейхъуси изала агар­бирниличила гъай­би­кIули калун рес­пуб­ли­кала БекI В.Ва­сильевла гьар жумягI дурабуркIуси пла­нер­­каличиб. Регион­на руко­во­ди­тельла гъай хIясибли, гьун­ду­рачирти аги-кьяйда вай­дирули сари. Къиз­лар­ли­зирти шин агъул­дар­ниличил дарх­дасунти аги-кьяйда биалли къу­лайдиуб ва тамай хIуку­мат­ла хIерудилиур сари.

ИшбархIи гьундурачиб уре­хи хIе­би­рахънила масъала бекIлидиубтазибад ца саби. 2018 ибил дусличил цуг­­­буциб­хIели, кадиркути бе­хIем­цIунала лугIи камбиъни­личи хIерхIеили, аги-кьяйда гьа­­чамлис ибкьтили кавлули сари.
Дагъиста гьундурачир кадизурли сари кIидаршцад су­ра­туни ва видеоби кайсути гIягI­ниахълуми. Административный тяхIурти дуънилизирад бакIибси хайри гьунударала хIяракат гьалабяхI башахъес регионна бюджетлизи бяхI­чи­иуси саби.
Амма гьанналис лерилра-декIар «талихIла кагъурти» тя­хIяр-кьяйда дуунтачи диули ахIен. Гьундурачиб бет-сад­ба­шу­хIели урехи хIе­би­рахъ­нила Центрлизир чеблуми детаурли сари, илдачибли илала бузерилис нукьсандешунира алкIули сари.
Дагъиста БекIли цIакь­ба­ри­ли буриб, гьундурачирти аги-кьяйда къулайдирнилис цалабикибти лебталалра сагати сиптабачи ва пикрумачи хIерли виъниличила.
ГIергъиси масъала сабри Къизларлизиб дарг-махла чейхъуси изала тIинтI­биъ­ни­личил бархбасунси. Изала бел­ги­биубти 344 анцIбукь хIи­саб­лизи касилри. БусягIятла замана 124 адам стационарлизиб саби, илдазибад 79 – дурхIни.
Республикала прокуратурали Къизларла адамти агъулабиънила чебкад ахтарди ду­ра­беркIиб.
В.Васильевли 30 ду­с­цадхIи канализацияла масъултачи чилилра пикри бяхI­чихIеили, ва илкьяйдали адамтачил иргъахънила хIян­чи дурахIеберкIили кали саби или цIакьбарили буриб. Ил­ди дарибти диалри, изала тIинтI­хIе­биахъес вирусири. Регионна БекI Роспотребнадзорла бузериличира разиагарли калун.
Шин умудирниличи гьанна хIеруди чеимцIабарили саби. Эскидиубти сетани биалли бутIнадли дарсдиру, республикализир илдигъунти аги-кьяйда гIур тикрархIедиахъес багьандан.