Илдани кумекбаресара?

Сагаси 2020-ибил дусла цаибил баз ахирличи биркули саби. Пикриухъалли, халаси-декIар замана ахIен ил. Бахъла гьачамлис байрумтира тамандиубли ахIен. Адамти бузерилизи ахъили биалра, чула пикруми тамай хIянчилизир ахIен. Дебали къиянси сабри арбякьунси дус гIядатла адамтас. ЧIянкIли илдас. Давлачебтас яра ахъти къуллукъуначибти хIякимтас сегъунтилра нукьсандешуни бекIлил агара. Амма бахъалгъунтани гIядатла адамтала зугIлуми иргъули ахIен, илдала челукьутачила балули ахIен.

Нушала улкализиб политика тIашбатурси саби чучи кьабулхIеркуси адам илизи гъудурхIейахъесли. Ил базригантала аги-хIяйзиб вачарлизи шурбухъи саби. Давлачебтани чус къуллукъуни исули сари. Илди саби депутатуни бетарутира. ИшбархIи гьар секIа багьа лебли саби. ХIера, илкьяйда цацабехIтани чула харжани чардарес сегъунти-дигара уюнти дирули сари. Ишаб, бурес чебиркур: лебилра хIякимти цагъунти ахIен, илди-ургаб леб чула ВатIан, адамти багьандан бузутира. Илдигъунти камли сабигу, сен-биалра леб.
Гьар бархIила гIямру чедиухIели, бархьдеш агара иш дунъяличиб или гьанбиркули бирар. Амма нушала ургаб гIяхIти адамти бахъал саби. Ил багьандан, мурт-биалра бархьдеш чедибиркуси саби.
Сецадла къиянни биалра, нушала адамти жагIялла бархIиличи умутличил хIербикIули саби. Илдигъунтас РФ-ла Президентли сагаси дусла бехIбихьудлизиб савгъат бариб. Январьла 15-личив В.Путин РФ-ла Халкьла Собраниеличи дугьаилзусири. Ишдус ил циила жявли дугьаизур. Илини нушала Россияла Конституция барс­барес хIяжатдеш агара или багьахъур. Амма илизир дарс­дешуни кадизахъес гIягIнили биъниличила буриб. Илала чедибад халкьлизи хьарбауд дураберкIес чебиркур. Мурт ил бирул гьачамлис белгили ахIен. ГIяхIси хабарли бетаур цаибси акIубси виштIасиллисра «неш­дешла капитал» бедлугни ва ил баркьуди 2026 ибил дусличи бикайчи бузахъни. БиштIатас бедлугуси пособие гехIел дус виайчи бедлугес или пикрибарили саби, чIянкI­ли мискин хъалибаргунас. Нушала улкализиб ил­дигъунтази халбирути саби хIериэс чедаахъибти арцла кьадарличиб хъалибарглизивси ца адамла ба­шу­си алапа камли биалли. ИшбархIилис Россиялизиб ил 12 азир къурушличи абиркули ахIен. Нушала рес­публикализиб — 10 азир къурушличи. Илдигъунти биалли, Россиялизиб дебали бахъал саби. Марлира, нушала адамтас ил халаси кумек саби. Жагьти адамти биштIати абикьес имкан агара или пикрибикIули саби. Иш­бархIи пачалихъла хIянчурбачиб кайсуси алапа дебали биштIаси саби. Иличибли хъалибарг бахес, хIя­жат­ти палтар-кьяшличил гIеббуцес, юрт тIашбатес де­ба­­ли къиянни саби.
Нушала улкализир лаийкьси алапа бедлугули хIянчила мерани акIахъубти ва биштIаси даражала вачарлизиб бузути адамтас имканти гьаладихьибти диалли, шила зяхIматчибас кумекбируси биалри, се­гъу­налра «неш­дешла капитал», декIар-декIарти пособие­бира (им­цIаливан, садакьаличи мешути) халкьлис хIя­жат­хIе­дирки. Дила умут леб нушала улкализиб ва республикали­зиб аги гIяхIла шайчи барсбирниличи. ХIушала лебу?