Журналистуначил гьуниваиб

ГIядатли бетаурливан, Дагъиста БекI январьла 18-личив ДР-ла Правительствола Юртлизив журналистуначил гьуниваиб. Ил балбуц печатьла БархIилис хасбарибси сабри.

Илала бузерилизир бутIакьяндеш дариб ДР-ла Правительствола Председатель А.Здуновли, ДР-ла БекIла ва Правительствола Администрацияла руководитель В.Ива­новли, ДР-ла БекIла ва Правительствола багьахъни­ба­ла­шалси политикала шайчибси Управлениела начальник З.Зу­байруевли, ДР-ла информатизацияла, бархбасла ва да­хъал коммуникациябала шайчивси министр С.Сне­ги­рёв­ли, Дагъиста мер-мусаличирти федеральный СМИ-бала, илкьяйдали республикала ва муниципалитетунала бахълизи мягIни-хIял иргъахъути гIягIниахълумала вакилтани.
Гьунибаъни ибхьули, Дагъиста БекI Владимир Абдуалиевич Васильевли лебилра гьалабван шал­гIеб­бу­хъунси байрамличил мубаракбариб.
В.Васильевли республикала СМИ-бани Дагъистайзир кадиркути мягIничерти анцIбукьуначила, пачалихъла программаби, ил лугIилизир – социальный баркьудила-экономикала программабира ва бекI­лидиубти проектунира, гIямрулизир дура­дуркI­нила дазурбазир детурхути далдуцуначила жа­ми­гIят­лизи балахънилизи халаси пай кабирхьниличила цIакьбарили буриб.
ДР-ла БекIла журналистуначилси гьунибаънила бекI­ли­биубси темали бетаур РФ-ла Президент В.Путинна Федеральное Собраниеличи бархьибси Дугьабиз.
Гьайгьайрагу, цаибси масъала къячбилкулри пачалихъли яшавла шуртIри гIяшти хъалибаргуни гIер­дурц­ниличи, нешдешла капиталличи ва цаибси дурхIялис лугути сурсатуначи. ДР-ла БекIли цIакьбарили буриб, арбякьунси дуслизиб республикализиб 46000 дурхIя акIуб или, илдазибад 13000 – хъалибарглизиб цаибти саби. Илди республикализи ляркьути сурсатуни гIя­дат­ла адамтас диъниличи ра­зи­дешра багьахъур.
Масъулти лерри Пачалихъла Советличилара, су­не­нира федеральный кьадрила хIукмурти кьа­бул­ди­рухIели субъектунала бургала мягIни­чеб­деш­ра им­цIа­бирахъуси.
Дугьабизлизиб гьанбушибси инвестициябала на­­логла вычетлизибад 2/3 бутIа чарбирниличила гъай­­­­икIули, ДР-ла Правительствола Председатель А.Зду­нов­ли ил бяхIчибизлизир хIянчи дехIдихьили са­ри или багьахъур. Амма нушачиб законна проектлизиб ил гьачамлис секIал далкьарахъуси производстволичи­цун саби къячбилкуси. Асубирар, ил вачарла пред­при­я­тиебази ва цархIилти шалубази тIинтIбиэсра. Ил жа­ми­гIятличил, депутатуначил пикрибарес гIягIниси саби.
Пикри бяхIчихIеили кахIелун дурхIнала унхъразир мерани алкIахънила, зягIипти дармунтачил гIеб­бурц­нилизир кункдешуни гьаладирхьнила ма­съул­тира.
ДР-ла БекIли парламентла мягIничебдеш имцIа­бир­ниличила сунела пикрумира дуриб. Илала гъай хIясибли, ил паргъатдеш гIеббурцнила ва гьалабяхI башнила лишанра саби. Илкьяйдали илини улкала Пре­зидент В.Путинна сиптаби гIямрулизир дура­ду­ркI­ни­ла шайчибси комиссиялизир ДР-ла Халкьла Соб­ра­ниела Председатель Х.ШихсягIидовли бу­тIа­кьяндеш дир­ниличилара декIарли буриб.
Улкала премьер-министрла къуллукъличи Михаил Мишустин катнила хIекьлизибси «Замана» газетала шайзибадси суайс жаваб лугули, Владимир Абдуалиевичли гьанбикахъиб, РФ-ла ва нушала республикала налогунала ведомствоби дарх дузниличибли Дагъистай налогуни дурчнила хIяракат 20 процентла имцIабиахъниличила. Ириъ налогунала кьадар 11 процентлацад сабри имцIабиубси. Илди аги-кьяйдали кабизли бируси хIянчила асарчебдеш лебни чебиахъули саби, экономикалис ва жамигIятлис илгъуна хайри биахъубли саби Россияла налогунала кабизлис М.Мишустинни бекIдешдирухIели.
Балбуцличиб илкьяйдали даим республикала руководстволичил, районтала ва шагьуртала бургачил СМИ-бала вакилтала гьунибаъниби дурадуркIес гIягIнили биъниличила сиптара гьалабихьиб. Иличил барх В.Васильевли, цаибси кварталла баянти хIясибли, нушани гьарил бекIла бузерила кьимат чебиэхIе или цIакьбарили буриб.
Гьунибаънила ахирличиб ДР-ла БекIли гIяхIцад СМИ-би, бузерилизир диахъубти сархибдешуни ва социальный бяхIчибизла мягIничерти проектуни багьахънибалашал гIердурцни багьандан, баркаллала кагъуртачил шабагъатладариб ва лебталалра барх сурат кайсахъухIели, журналистуначил ихтилатра бариб.
Субъектла руководительли хаслира баркалла багьахъур «Дила Дагъистан – шагьарла къулайти шуртIри», «Дила Дагъистан – дила шин», «Дила Дагъистан – дила гьундури» проектунала дазурбазир дурадуркIути далцудуначила ва кадровый «Дила Дагъистан» конкурсличила адамтази балахънила шайчиб сабухъчебли бузнилис.
БелкIла ахирличиб наб бурес дигулра: РФ-ла Президентла Дугьабизлизир дурибти пикрумачи жамигIят жявлил хIерсири, илини имцIали дураласи политикаличи пикри бяхIчииули, улкала духIнар кадиркути анцIбукьуначила хъумуртули саби бикIутира лебри, ил багьанданра иш яргализир гьандушибти лерилра масъулти дебали аргъбаибти сари, ва илди камси заманализир гьунчидиркахъниличи бирхаудира леб. Буралли, гьалаб Правительствола бутIакьянчибани, улкаличи санкцияби чедихьни багьандан, ва ибкьти аги-кьяйдализир хIедиахъес или, сурсатуни цаладирхъули биалри, гьанна илдала мерличи бакIибтани сурсатуни гIядатла адамтала яшавла шуртIри ункъдирахънилис, гьар шайчибад гIеббурцнилис асарчерли харждарили дирар. Гьайгьайрагу, ил нуша социальный баркьудилизир-экономикализир гьаладяхI дашнилис гIяхIси гьаликIлира бетарар. СенахIенну гIядатла адамтала гIямрулизибад, илдала паргъатдешлизибад ва даршудешлизибад саби дигахъуси улкала цIакьра.