Президентла Дугьабиз

Январьла 15-личив улкала Президент Владимир Путин РФ-ла Халкьла Собра­ние­личи Дугьабизличил гъайу­хъун. Ил до­ку­мент­лизир гьа­ла­­ди­хьибти бекI­ли­диубти бяхI­­­­чибизуначила ишаб ну­шанира бурехIе.

— Россияла кьисмат ва ил тарихлалашал гьалабяхI башни дигахъуси саби Россияла хъалибаргуназиб сецад дурхIни алкIанал, илди чихъали бетарарал, улка вавалибяхъяхъес се бирул ва гIямрула сегъунти умцлаби илдас хъарихъунили детарарал.
— Дебали аргъбаибси масъала леб, суненира демографиялашалси челябкьлалис урехи чебиахъуси. Нушала гIяхIцад адамтала, хъалибаргунала хъулиба башуси хайри дебали камси саби. Гьанна цацун ахIи, кIелра бегIти бузухIелира, илала кьадар гIяшсили уббулхъули саби. 2020-ибил дусла январьла 1-личирад хIябличибад верхIличи бикайчити дусмала дурхIнас гьар баз арц дедлугахъес маслигIятбирулра. Адамли хIериэс гIягIнити арц­ла кьадарличиб камси хайри кайсути хъалибаргунас илди дедили дирар. 2020-ибил дуслизир илди 5,5 азир къурушличи адиркур, 2021 ибил дусличирад – 11,5 азирцад къурушличи дурхIялис.
— Нешдешла капиталла программа 2026 ибил дусла ахирличи бикайчи бухъянбитIахъи бирар, ил­хIе­лира ил бедлугес бехI­бир­хьур цаибси дурхIялис – 466 азир къуруш. 616 азир къуруш кайсу кIел дурхIя лебти хъалибаргунани. Арцла кьадар гьар дус индексироватьбируси саби. Илдигъунти тяхIяр-кьяйда делкIи диэс гIягIнили сари 2020-ибил дусла январьла 1-личирад. ХIябъибил дурхIя акIубхIели ипотечный кредитлис дедес пачалихълизирад 450 азир къуруш касес вирар.
— МРОТ хIериэс хIяжатти арцла кьадарличиб камли биэс хIебирар – иличила Конституциялизи белкIахъес маслигIятбирулра. Илкьяйдали пенсиябала индексикацияра.
— БехIбихьудла школала 1-ибил классличибад 4-ибил классличи бикайчи лебилра бучIанти матъал ванаси хурегличил гIеббуцес ибси пикри гьалабирхьулра. Гьайгьайрагу, илди хIянчилис замана хIяжатбиркур, амма техникалашал ункъли гIердуцибти регионтазиб ва школабазиб бучIанти матъал ванаси хурегли балхес гIягIнили саби 2020-ибил дусла сентябрьла 1-личибад.
— Сентябрьла 1-личибад классла руководительтас федеральный бюджетла сурсатунала кумекличил 5 азирличир камли хIедиахъубли, чеимцIати арц дедлугес гIягIнили биънилизи халбирулра. Иличил дарх гьанналаур дедлугути арцла кьадар калахъи.
— Арбякьунси дуслизир гIяхIцад регионтазир дармунти диахънила шайчир нукьсандешуни лерни балулра. Илдигъунти аги-кьяйда гIур сеналра тикрархIедиахъес чебиркур.
— Нушачи хъарси саби ЧебяхIси ВатIа дергълизиб сархибси Чедибдешличила бархьдеш батахъес. Тарих къарцинбарес дирути вяшатIалалис ва къунбас иличил къаршидеш дирес чебиркур. Россиялизиб Дунъяла КIиибил дергъличила документунала халаси архив акIахъубли бирар.
— ГIядлу-зегъа далтахъути органтани бизнесментала шайчиб РФ-ла УК-ла 210-ибил статья (гьаланачибал вягI­да­лабиубли такьсирчидешла ца­лабяхъ акIахъни) пайдала­би­рес бирар, эгер компания гьа­ланачибал такьсирчидешла кьасаначил акIахъубси биъни марбаралли.
— Кьяркьти тIалабуни гьаладирхьес гIягIнили сари Россияла Президентла къуллукъуличи кабиэс дигутас. РФ-ла Президентла къуллукъличи кандидат улкализив 25 дусличив камли ахIи хIериубсили ва цархIил пачалихъла гражданство агарсили виэс гIягIниси сай. Президент кIел манзилличив им­цIали къуллукъличив калес асу­хIебирниличил ну кьабуллира.