Поэзияла лямцI

Ишди бурхIназиб «Ильяс Ид­зиев­ла поэзияла лямцI» би­кIу­си уличил мекелли разиси балбуц бетерхур Сергокъалала районна ГIяя­лизимахьилизиб. Балбуц бетурхулри жагали балкьаахъурси спортзаллизиб. Поэтла хъалибаргличила буру­си гIямзира чебиулри.

ГIяялизимахьила урга даражала школала нешла мезла ва литературала учитель­ница Рукьият МяхIям­ма­дов­­нала жи хIясибли набра иличир бу­тIакьяндеш дарес имкан­ба­кIиб. Гьунибаъни дурабуркI­ни­лис сиптакарсира сарри ил ва баягъи школала директор Къурбанкъиз Мурту­за­гIялиевнара.
Ильяс Идзиевла творчестволичила гъайдикIахIелли, илала назмула гьарил къяй ВатIайчи, миллатличи, нешла мезличи дигили ламбикIули саби. Дубурлантала гIядатуни черяхIдирути назмурти биалли, хIекьли балгунси диндаличил бучIуси далайван, зайдикIули сари. Ил багьандан диэс илала дугьби хIясибли даргала машгьурти далайчибанира ишхIелла сценаличир гIяхIцад далуйти дучIутира. Мурхьси мягIна бухIнабуцибти, амма делчIес ва аргъес гьамадти.
Даргантани ил чумал жузла автор сайливан валулира сай. Назмуртала цаибси «Зубартачи гьуцI» бикIуси жуз 2003-ибил дуслизиб дурабухъунси саби. 2012 ибил дуслизиб биалли «Дагъиста халкьани» бикIуси издательстволизиб кIел жузла цалабяхъ дурабухъун, сунесра «Жагьдешла атхIеб» ибси у бедибси. 2015 ибил дуслизиб «ЗурхIяб-1» бикIуси типографиялизиб «Уркакьарла тIама» бикIуси жуз дурабухъун. Баягъи ил типографиялизиб дураиб «Туманар» бикIуси Ильясла назмуртала гIергъиси жузра, сабира даргала поэзияла дудеш ГIямарла Батирай акIубхIейчирад 200 дус диркнилис багъишлабариб­си. «Туманар» Ильяс МяхIям­ма­до­вич­ла поэзияла гьарли-марси ахъанай саби викIесра вирар.
Балбуц абхьиб школала организатор МяхIям­мад­ра­сул Мухтаровичли. Илини му­гIял­­­лимти ва бучIанти цахI­на­­бикнила мурадличила аргъахъиб. ГIур гъайрухъунси Рукьият МяхIяммадовнани Ильяс Идзиевла поэзияличила буриб ва дубурлантала гIядат­ли­чила назму белчIун.
Назмурти дурнила тяхIяр­ли­чил бучIан­тани цалабикибти поэтла гIямруличил ва поэзияличил тянишбариб. ХIера, илала биографиялизирадти кам-гьамти баянти:
Ильяс МяхIяммадович Идзиев акIубси сай 1938 ибил дусла октябрьла цаличив Сергокъалала районна ХIурхъила шилизив. 1958 ибил дуслизиб илини шила урга даражала школа таманбарибсири ва Сталинна уличилси колхозла комсомолла комитетла секретарьли узули, дусличивра имцIали ка­лунсири. 1959 ибил дусла ахир­личив Ильяс техническое училищелизи керхур ва шагьарлизибси ДАГЗЭТО-лизив узес вехIихьиб. Слесарьла хIянчи бузахъниличил барх токарьла санигIятличира вегIиуб. 1960 ибил дуслизив Ильяс МяхIячкъалала медучилищелизи керхур ва 1965 ибил дуслизив цулбала тухтурла санигIятла дипломличил чарухъун. Ил санигIят хIясибли ил узули калун Къаякентла, Ногъайла районтазив, Избербаш шагьарлизив. БусягIятла заманара, пенсияличив виалра, хъа мякьлаб сунени убатурси жура-журала цIедешла анхълис къуллукъличив вирар, дурхIнала биштIатачил ихтилат бумжахъу, илкьяйдали ил са­­бухъчевли поэзиялизивра узули сай.
ВиштIали левай, иличи ха­ласи асарбариб машгьур­си да­­лайчи ГI.Батирайла, С.ГIя­лие­­вала ва ГI.Ими­­нагаевла творчест­воли. Суне­нира багьла-багь­ла­ли наз­мурти цала­дирхъес ве­хIихьиб. Ил­­х­Iе­ли Ильяс школализив учIу­­си гIу­лухъа сайри. Дусми аркьулри, Ильяс Идзиевла пагь­­ра цIакь­бикIулри.
Цалис гIергъи ца барс­бикIулри гъайбулхъутира, бу­­чIан­­тира. БучIантани им­цIа­­­ливан поэтла назмурти ур­кIи­­личир дурулри, далуйти дел­чIун­тира биуб.
Набчи ярга баибхIели, ца­ла­бикибтала гьалар гъайрулхъули, Ильяс МяхIям­ма­до­вич­ла гIям­рулизирадти баянти гьа­­ла­ди­хьира, илкьяйдали ила­ла твор­честволизиб неш­лис хасдарибти белкIанани халаси мер буцниличила бурира. Назмуртазиб поэтли неш­ла девла дурхъадеш­ли­чи­ла, илала малхIямти дяхI­ли­чила, кIантIити някъбачила ва илдани барибси ургубала тIембикIуси бизиси кьацIличила, маслигIятла дугьбачила, хIялалти гIямруличила ва сунела дурхIначи ахирагар дигиличила балахъули саби.
Илди дугьбачил бархба­са­­хъи, дила ученица Баху ГIя­ма­­ровани поэтла «Нешлис» би­кIуси назму хIясибли зайбу­хъа­хъунси далайлис лебилра вях­ли дяхъибти хъутрачил гьунибаиб.
Рукьият МяхIяммадовнани буруливан, балбуц ункъли бетерхахъес халаси къайгъибариб баягъи ил школала музыкала мугIяллим ЖабрагIилова Зубалжат Мя­хIям­мадовнани, гьу­нибаъниличирра илини поэт­­личила сунела пикруми дуриб­ ва далай белчIун.
Пергер макьамличил далай белчIун 5-ибил классла учIан Арсен БяхIяд­зиев­лира.
Илкьяйдали жигарла бу­тIа­­кьяндеш дариб бучIанти Ру­­кьият МуртузагIялиевани, За­гьи­дат Сулайбановани, ГIяб­дул­лагь Сулайбановли, Разият Мир­заевани, Салимат ГIя­маро­вани, Нуригет Шихшунатовани.
Гъайухъун ва балбуц музы­ка­личил жагали гIеббуциб ши­ла культурала Юртла директор М­я­хIяммадрасул МяхIям­ма­дов­ли.
Гьунибаънила лебилра бутIа­кьянчибас ва ил дура­бер­­кIес хIядурдеш барибтас халаси баркалла багьахъур сай поэтлира.
Буралли, дарган мезличи уркIи изуси, илди чеалкIуси нас­лулизи дяркъяхъес ва мяхI­кам­ли дихIяхъес мурталра чекайзурли чейу Идзиев Ильяс Мя­хIяммадович. ИшхIелила, хас­лира нешла мезличи пикри-хIер камбиубси замана, илди­гъун­ти лебнира нуша дарганта­ла халаси игъбар саби. Азир бар­калла, Ильяс-адавзи, хIу ил­гъуна виънилис!
Рукьиятра, нура, адавзира, аргъбаибси масъала сабливан, нешла мезла кьадриличила, илди детихъниличила ва илди мяхIкамдарес чараагарли хIя­жатли биъниличила, дарганти дарган мезливан ахIи, урус мезли гъайбикIули биъниличила, хъалибаргуназиб бегIтани чула дурхIнас бяркъ бедлугнилизиб ил нукьсандешли бетаъниличила ва гIуррара гIяхIцад челукьутачила мурталра ихтилатдикIули дирехIе.
ХIурматла дарганти, нешла мезла кьадри баленая ва хIушала дурхIнази илди чараагарли дагьахъес къайгъибиреная!