Разиси байрам

Декабрьла 4-личир Сергокъализир «Ди­ла Дагъистан – шагьарла къулайти шуртIри» программа хIясибли дарибти А.Матросовла уличилси кьа­кьа­лабси ва Гьалмагъдешла унхъри абхьиб. Буралли, ил программа гIям­ру­лизиб бетур­ха­хъуси саби Да­гъиста БекI В.Васильевла сип­та­ли­чил.

Балбуцличир бутIакьяндеш дариб районна бекI МяхIям­мад ГIямаровли, проектла жа­мигIятла бузери дурусбиркахъуси Рукьият ГIяхIмадовани. Илдани республикала руководстволис баркалла багьахъур адамтас къулайти шуртI­ри акIахънилис. Балбуцла хIур­матла гIяхIял сайри центральный мер-муса хIясибси ДР-ла БекIла арагIерти ихтиюр­та­чилси вакил ГIябидин Къарчигъаев­.
Унхъразирти хIянчиличила бу­ралли, илар гIенби кадихьиб, адамти кабирахъести мерани дариб, шалаличил гIердуциб, биш­тIатази бамсриахъахъес­ти ва спортла гIягIниахълуми ка­дизур, галгуби удатур. Гьалмагъдешла анхъ бируси мерли­чи гьалар жярга-зекъ калкьутири. Илди умудирнила хIянчи дус­ра байхъалара манзиллис духъяндитIун. Муниципалитетла бекIли буриливан, анхъ ва ил-алавти мер-муса къулайдирнила хIянчи гIергъити дусмазирра дурадуркIути сари.
Сергокъалализиб ил бархIи гьарли-марси байрам сабри: чи­наралра жагати макьамти ир­гъулри, сагати унхърачи ра­зи­биуб­ти дурхIни ва илдала бегI­­ти бул­хъулри. Байрам жага­ба­риб мультфильмабазибадти иги­­ту­на­ла гIердарибтани ва район­на культурала-бамс­ри­ихъ­нила центр­­ла хIян­чи­зар­та­ни.
Районнизир кадиркути дарс­­­дешуначила чула пикруми ду­риб жамигIятла вакилтанира. «ГIергъити дусмазир нушала районнизир гIяхIцад хIянчи ду­ра­дуркIули сари. ИшбархIи ну­ша дебали гIяхIси объект ибхьнила балбуцличи цаладикилра, са­бира къулайси мерличиб­ тIаш­­батурси. Ишар мякьла­р лер­ дурхIнала кIел анхъ, иша ба­шес бирар биштIатачил вос­пи­­тательти, чула дурхIнала баркьибтачил хала бегIти. Ил барес икьалабиубти лебтасалра баркалла балахъулра», — викIи Мя­хIяммад Дин­бя­хIяндов. «Наб ишбархIи дебали дигесли са­би ишар риъни, ва сепайдара ри­кIулра, ну халараънилис, амма иш жагаси анхълизи нуни дила биштIати узби, рузби бикули рашус. Ил лушнилизир бу­тIакьян­деш дарибтас баркалла», — ри­кIи Сергокъалала 1-ибил шко­лала 8-ибил классла ручIан Са­ли­мат Мустапаева.
ДурхIнас илкьяйдали ихтияр­бариб хIунтIена чялани кьицI­дарахъес. БугIярси аргъ-бар­­хIиличи хIерхIеили, балбуц да­луйтачил ва делхъаначил даим­биуб.
Сергокъалала районна
багьахънибала центр