Шадлихъла аги-хIяйзиб абхьиб

«Дила Дагъистан – Дила гьун­ду­ри» би­кIу­си проект гIямрулизиб дура­бур­­­кIули, Лавашала ши­ли­зиб ма­шинабала гьуни са­га­ба­риб ва шадлихъла аги-хIяй­зиб аб­хьиб. 1,2 километрла бу­хъян­дешличилси машинабала гьу­ни къирли, кьяшла гьуни гIен­бани дуциб, илкьяйдали тех­никала бархбасла хIянчи ду­радеркIиб.

Илгъуна анцIбукьличил шан­­­­ти мубаракбариб Лавашала районна бекIла заместитель ХIя­сан Ибрагьимовли ва Лавашала шила бекI Ка­мил ХIясановли. Илдала гъай хIясибли, ДР-ла БекIла хIе­ру­дилиубси респуб­ли­кала «Ди­ла Дагъистан» про­ект челябкьлализиб ункъли че­ахъ­би­кIар.
Шила шантачи пикри бяхI­чиаънилис ва илдас гIяхI­баркьла хIянчи барнилис К.ХIя­сановли республикала ва рай­онна руководстволис баркалла багьахъур. Балбуцличи цалабикибтас концертла программара гьалабихьиб. Бурес чебиркур, Лавашала районна администрацияла хъарбаркь хIясибли сагабарибси саби гьу­ни, вягIда хIясибли хIянчи дура­деркIиб «Лушнила компания «Модерн»» ООО-ли. «Дила Дагъистан – Дила гьундури» проект гIямрулизиб бетурха­хъули узулри координатор Мя­хIям­мад Рашидов.
Илала дурабад, «Дила Дагъистан – шагьарла гIяхIти шуртIри акIахъни» проект хIя­­сибли, Лавашала районна УбяхI ЧIугIлила шилизиб шад­лихъ­ла аги-хIяйзиб жагали бал­­кьаахъурси, жамигIят цала­биркуси мер абхьнила балбуц­ра дураберкIиб. Лавашала рай­онна бекI Шамил Дабишевли илгъуна мягIничебси анцI­­букьличил шанти мубаракба­риб. Илини бурни хIясибли, районнизиб «Шагьарла гIяхIти шуртIри акIахъни» программа гьанна кIиэсил дус дура­бур­кIули саби. Илала дазурбазир 2020-ибил дуслизиб верхIел проект гIямрулизир детерхахъес пикрибарили саби.
«Цаси Россия» партияла проектли бетаурси программа ДР-ла БекI В.Васильевла бекIдешлиуб бетурхуси саби. Лавашала районнизир кабизахъурси заманаличиб ахъси даражала хIянчи дурадеркIни дебали дигесли саби. Гьанна УбяхI ЧIугIлила шантани чула акьуси замана жагали балкьаахъурси азбарлаб буркIес бирар», —буриб Ш.Дабишевли.
Лавашала районна ­администрацияла пресс-служба