РухIличи халаси асар

Роспотребнадзорла баянти хIясибли, гьар дус 500 000 адам кепирахъути держлизибад бубкIули саби. Илдазибад 30 процентла кьадарлизиб, вайси анцIбукь кабикили, улхули саби. Амма ужуси адамлис сегъунти баянти чедаахъалра, сунела вайси хасият лайбакIес хIейгахъу. Дунъяличиб машгьурти тухтуртани бурни хIясибли, кепирахъути держ адамла чархлис бегIлара цIакьси агъу саби. Этиловый спиртли (держлизиб илала бутIа бегIлара халасира саби) цацадехIти наркотикуначиб имцIали асарбируси саби бекIла мехIеличи.

Нуни чумра адам чебаира, някъби руржахъули, стаканничирад хIулби урасес хIебирути. Чебаира адамти хIябдарш грамм спиртла багьандан хъарахъуназиб бузути. Чебаира хIянчиличи бехIбихьес гьалаб держли бужути ва бархIехъра шиша баргес умцIути. Илдас держли лерилра секIал дарсдарили сари.
Селизиба держла урехи? Бахълис гьанбиркули саби ца-кIел стаканнизибад арадешлис урехи хIебирар или. ЦацабехIти бикIули саби камти держли арадешлис кумекра биру или. Илдала ургаб тухтуртира къаршибиркули саби. Нушала кьаркьайзиб серотин (разидешла гормон) бикIуси секIал лебси саби. ХIера, держли адамла мехIеличи серотинни кьяйда асарбирули саби. Гьаланачи кункдеш алкIули саби. Адам ахъси гьавличив вирар. КIинайс аги барсбирули саби. Адамли сунела вяшатIайчи хIеруди бирес вирули ахIен. ЦацабехIти къалмакъарли биркьес бехIбирхьур, цархIилти — багьана агарли, бисур. Гьарил адамли дирути секIал дарсли дирар. Амма илди цархIилтас гIяхIхIедилзан. БегIлара вайси – держ пайдаладарибси адам машиналичив дураулхъни. Гьундурачир кадиркути дайхъайчирра имцIали бехIемцIуни бержибсила гIяйибличирли дирар детарути.
Гьарил бержибси стакан хIясибли, адамла бекIла мехIела клеткаби дубкIути сари. Иличила бурули саби Австралиялизибти гIялимтанира. ДулекI арабарес вируси виалра, мехIелис кумекбарес хIейрар. 200 грамм цIакьти держли бекIла мехIела 1000-2000 клетка дубкIахъути сари. Камли пайдаладиралра, держли рухIличи халаси асарбирули саби. Адамли хIебагьурли, илдачи диги (мусаллаткайъни) алкIули саби. Держла хIебержили, хIериэс вирули ахIен. Академик Павловли кабизахъурли кьяйда, держ пайдалабарибси адамла шикьатIала (рефлексы) вайтIадиркули сари. Илди чула мерличи дакIес багьандан, вецIал бархIи хIяжатдиркур. Держли дулекIличи, хIила тумачи, камличи вайла шайчиб халаси асарбирули саби. Гьар мурталра ужусилис диабетла, хIила гъяж ахъбирнила, ракла ва дахъал цархIилти излуми дакIудирнила урехи леб. Мурул адамли гьар мурталра держ дужалли, дурхIни адхIелкIан. СенкIун держли хIила тумачи ва уркIиличи вайси асарбирули саби. Держла арилизивси адамла уркIи байхъала цIакьличил саби бузуси. Чархлис хIяжатти секIал хIили даарила кьадар диахъули ахIен. Иличивли ужуси адам жявли зягIипиркур.
Держлизирад детарути зарулти: къалмакъар-къавгъа, гьундурачир бехIемцIуни. хъалибаргуни пашделхъути анцIбукьуни, чузибад чули бебкIа бирни ва дахъал цархIилти.
Нушала улкализир наркотикуни къадагъадарибти сари. Илдани адамла арадешлис хъярхъли зарал бирули саби. Амма держлира ил журала зарал бетарахъу. Сен-биалра ахир ца бирар.
ИшбархIи ил шайчиб халаси урехи леб, сенкIун бужутала гIямрула дусми гьархIели камдикIули сари. Россиялизиб бахъал школьникунани (10-12 дус биубти) держ пайдаладирес бехIбирхьули саби. Илдас гьанбиркули саби держли чула хIурмат имцIабирули саби или. Халатани къадагъабируси секIал илдас гIяхIбилзули биэсра асубирар. ГIулухъачи ва илала арадешличи держли имцIали асарбиру. Илдигъунти дурхIни бахъхIи хIерхIебирар. Ишаб цагьатIи секIал бурес дигулра: ужуси адамла арати дурхIни адхIелкIан. Баркьибтала сегъуна-биалра зугIяла бирар. Телевизорлизибад, кинобазиб стакан някълизибти «нартани» чебиахъули саби. БиштIатас илдачи мешубикес дигули саби. БегIтанира дурхIни Интернетлизиб селичи хIербикIулил хIеруди бирули ахIен. Пихъриухъалли, давлачебтас арати ва сагъти адамти гIягIнили ахIен. Илдас чус гьалаб бузути «хIяйванти» саби гIягIнити. ХIяйвантачи мешувиркахъули сай адам держли.
ИшбархIи нушала тукентазир дакIудиубли сари энергетикуни. Илди чис-дигара дирцули сари. Дусмачи хIербикIули ахIен. Илданира держлигъуна асарбирули саби, адамла бекIла мехIе дубкIахъули. Чула арилизи урцули сай.
Нушала улкализиб замана-замана «сухой закон» алкIахъусири. ЦацабехIти бикIули саби иличибли гьатIира адамтас зарал бирули саби или. СенкIун къалпла держ имцIали тIинтIдирули сари или. Баянти биалли, декIарти сари. Ил хIукму бузуси вецIал дусла бухIнаб изутала лугIи кIинали камбиуб. Камбиуб бубкIутала лугIира. Туснакълизи биркутала лугIира камбирес бехIбихьиб. Амма ил хIукму убасиб. ИшбархIи держ дирцахъес чебаахъибси замана леб. ЦацадехIти республикабазиб цIакьти держ ца-кIел тукейзир сари асес вирути. ИлхIелира чумал сягIятла духIнар.
Бусурмантас динни къадагъабируси саби держ дужахъес. Илкьяйда биалра, бужути камли ахIен. Илдигъунти бикIули саби Кьуръайзиб гIярякьи дужахъес къадагъа агара или, яра, цархIилтас зарал хIебирули, уэс вирули виалли, ужес ихтияр лебси саби или. Юх, Кьуръайзиб адамла мехIеличи асарбирути секIал пайдаладирахъес къадагъабарили саби. Держли биалли, халаси асарбируси саби. Леб адамти диннизир чедаахъибти лерилра секIал дирути, амма держ дужути. Илдани балули биалра, илди къадагъалати диъни. Дила пикрили, ил кIибяхIяндеш саби.
Нушала улкализиб алкIути дурхIни дусличи-дус камбикIули саби. Правительстволи аги барсбиахъес тяхIурти далдурцули сари. Амма гьачамлис барсдеш агара. Бахълис, хаслира – Россияла бухIнаб хIербирути адамтас, хIянчи агара. АрагIерли шимала халкь держлизи ихъули саби. Илгъуна агилизиб секьяйдали алкIутив ара-сагъти адамти? Пачалихълизибси жамигIятла кабизлизибад дигахъути сари халкьла гIямру. ЖагIялла бархIиличи умут агарти адамти держлизиб берцуди баргес иштяхIлизиб саби. Держ жамигIятла бебкIа саби. Пикридухъеная иличила.