Россиялизир – хIяйнайс

Ноябрьла 9-10-ибти бурхIназиб Москвализиб ММА-ла UFC-ла таманси абзла гьабкьянабала чемпионат дураберкIиб.

Ил нушала улкализиб гьанна хIяйнайс сабри дураберкIибси. UFC-ла чемпион ХIябиб Нур­мя­хIям­мадовли ил чемпионат гIяхIси даражаличиб бетерхахъес халаси къайгъибариб.
13 абз дурадеркIес гIягIнитири: 7 — гьалар-гьа­ларти абз, 6 — бекIлидиубти, илдазирадра кIел – бегIлара бекIлидиубти. БекIлидиубтазибадра мягI­­­ничебсили бетаур дагъистанлан Забит Мя­хIям­мад­шариповлара америкалан Кельвин Каттарлара абз. Тяп илдалагъуна мягIналашалси абз сабри А.Вол­ковла ва Г.Хардила. «Америкала футболист Харди (гьарли-марли футболист вируси сай) Россияла бегIлара гIяхIси, халаси битIакIла мушлукья витес вакIили сай»,—бикIули буилри масхарачиби.
БекIлидиубти абзани дехIдихьайчи, абзанала бутIакьянчиби 13 россияланнизибад 8 удибикес балкьаур! Абзаначи хIербикIутас ил хабарагарси анцI­букьри. 35 дус виубси россиялан Григорий Попов бегI гьалав удивикиб. Илис гIергъи – 2014 ибил дус­личивад UFC-лизив вирхIуси Александр Яковлев (Санкт-Петербурглизив ил чедиикибсири). ХIябиб НурмяхIяммадовла узикьар Абубакар UFC-лизив бегI гьалав сайри вирхIуси. Лебтасалра гьанбиркусири ил чедивиркур или, сенкIун дунъяличив бегIлара цIакьси мушлукья ХIябибра Россиялизив бегIлара гIяхIти тренертазивад цали сайси ГI.НурмяхIяммадовра илала секундантуни сабри. Д.Завада, гIяндуршуси уюн барили, иличивад чедивикиб. Удивикиб Копыловра. ХIера, авал россиялан удибикес балкьаурли саби, илдазивад ца —дагъистанланра.
Шуибил абзлизиб бирхIути кIелра россияланри: Р.Хабилов ва С.Хандожко. Ишав, гьайгьайрагу, бегIлара урибси Дагъиста мушлукья Р.Хабилов чедивикиб. Москвализиб М.Анкалаевли UFC-лизибси сунела хIябэсил чедибдеш сархиб. Кьяшли бекIлизи бяхъили! Ит дугила бегIлара гIяхIси накаут сабри ил!
Ш.ХIямзатовра чедивикиб, судьябала хIукму хIясибли. Амма, се бетаурал, хабарра агарли, UFC-лизив мурталра чедивиркуси Р.Эмеевла ит дуги гьар­хIебизур. Удибикиб Х.Ибрагьимовра З.Има­даев­ра. З.Имадаевли бекIлил гьархIебизур: Чечняла мушлукья накаутличил удивикиб.
Дай дуги биухIели, кIел бекIлидиубти абз сарри калунти. Грег Хардичивад Александр Волков чедиикиб. Чедиикиб Забит МяхIяммадшапиевра сунела къаршикарличивад. КIелра илди абзли берцахъиб ит дуги Россияла команда. ВерхIел илаб бяхIибти дагъистанланнизибад авал дагъистанланра чедибикиб. Удибикибтас итди абзани гIяхIси дарсли детарар. Ил тяхIярли кадерхур Россиялизир гьанна хIяйнайс дурадеркIибти Америкала бегIлара гIяхIси спортла лигала ММА-ла абзани.