Дагъистан – дила анкъи

Гьалабван МяхIячкъалализиб Къу­мукъла музыкала-дра­ма­ла театрлизиб республикала «АхIерси Дагъистан – ди­ла­ анкъи» бикIуси кон­курс бе­терхур. Иличир 400-личибра имцIали дурхIяли бу­­тIа­кьяндеш дариб.

Балбуц ДР-ла гIил­мула ва багьудила Министерствола ва ДР-ла гIилмула БиштIаси академияла ку­мек­личибли дураберкIибсири. Ил гьар дус дурабуркIуси саби. Илала мурад са­би ну­шала да­хъал мил­ла­тунар Дагъиста гIядатуни мяхI­­камдарни, делхъ-далайлизир ва музы­ка­лизир фольк­лорла бетуцуни машгьур­дарни, пагь­мучебти дурхIни белги­барни.
Дагъиста халкьла пагьму урхIмешули ахIенси, чеалкIуси наслулис адаб-хIяяла бяркъ бедлугуси хьулчили бетарар. Илини халкьла культурализиб цаибил мер бурцули саби. Халкьла пагьму мурталра уркIи гьаргси ва дебали асарчебси саби. Адамла гIямрура иличил цIацIали дархдасигу. ЖявхIейчибадал делхъ-далайла ку­мекличил адамтани чула анцIкьи-ши­шимти черардикутири.
ГIергъиси замана нушала хIукуматли миллатла проектуни гIямрулизир дура­дуркI­­­­ниличи халаси пикри бяхIчииули саби, чеалкIуси наслулис патриот бяркъ бед­­­лугути декIар-декIарти далдуцуни ал­кIа­­­хъули. Илдигъунтазибад ца саби баягъи конкурсра. Гьанна фольклор, халкьла гIя­датуни «ми­цIир­дар­ни» аргъбаибси масъалали бетарули саби. Илдани биалли дурхIнас патриот бяркъ бед­лу­га. Культурали, нас­луличибад-наслуличи биу­ли, дурхI­на­ла дунъя давлачеббиру ва гьала­бяхI башахъу.
Балбуц гьала-гьала районтазиб дура­бер­­­кIибсири, илаб чедибикибтас рес­пуб­­ли­кала даражала конкурсличиб бу­тIа­­кьяндеш дарес имканбакIиб. Конкурс хIя­­бал номинация хIясибли бетерхурсири: «мил­­латла гIягIниахълумачиб — музыкал­а произ­ведение»; «далайла пагьму»; «фольк­­лорла делхъ». Дебали дигесли саби цаибил номинациялизиб Н.Идзиевла, ХI.СягIидовла ва А.СалихIовала бекIдешлиубси ХIурхъила урга даражала школала дурхIнала «ХIурехъи» кьукьяли цаибил мер буцни ва «фольклорла делхъ» номинациялизиб И.Кьагьировала бекI­­дешлиубси Сергокъалала районна дурхI­­нала пагьмуртала Юртла «Дубурлан» ансамбль кIиибил мерличи дурабухъни. ДурхI­ни ункъли хIядурбиъни чебиулри. ДР-ла культурала бурибти хIянчизарти Н.Ид­зиевли ва ХI.СягIидовли руркъути дурхI­нани культурала далдуцуначир жигарла бу­тIа­кьяндеш дирути сари ва гьаларти мерани дур­цути сари.
«ХIурехъи» ансамбльлис Р.ХIямзатовла рурси, РФ-ла культурала рурибси хIянчизар С.ХIямзатовани ДР-ла гIилмула ва багьудила Министерствола цаибил даражала диплом ва дурхъаси савгъат дедиб.
Илгъуна разиси анцIбукьличил «ХIу­ре­хъи» ансамбль ва илала руководительти нушанира уркIи-уркIилабад мубаракбирулра. Гьаннала гIергъира гьатIира дахъал сархибдешуни диаб хIушала! Пагьмуртала ахъанайтачи адацIахъес хIушаб къаркъаван чIумаси арадешра, уркIила гIяхIси гьавра дулгулра!