Нуша чеблалиурра

Лябкьуси 2020-ибил дуслизиб нушала улкали фашистунала гъар­му­кабачибад ЧебяхIси Че­диб­­деш сар­хибхIейчирад 75 дус дирку­ти сари.

Ил байрамличи хIядурдеш бирнила дазурбазиб лебил Россияла кумекчибанира (волонтертанира) гьар шайчиб чула пай кабирхьули саби. Чедибдеш 70 дус биънила байрамла дус «Чедибдешла кумекчиби» ибси жамигIятла хIяракат акIахъубсири. Россияла Президент В.Путиннира ил гIеббуцибсири. Илала къяйлизир акIахъубтири «Георгиевла чял», «Гьанбикунала шям», «ХIунтIена михикI вава», «Чедибдешла галга», «Чедибдешла кагъар» бикIути ва цархIилти хIяракатунира. Илдала кумекличил саби гIяхIъулати кумекчибани дявила ветерантас кумекбирули, бургъанти хIярибихьибти мераначи ва памятникуначи хIеруди бирули, жура-журала далдуцуни, тарихла хIязани дурадуркIули халаси хIянчи бирули саби. Илди лерилра хIяракатуни Дагъиста шими-шагьуртазирра дурадуркIули сари. Илала дурабадра бекIлибиубсигъуна, гьар дус майла 9-личиб дурабуркIуси «Чедибдешла бебкIаагарси полк»-личил парадличир бутIа­кьяндеш дирни саби.
2020-ибил дус Россияла Президент В.Путинни, Че­­бяхIси Чедибдеш 75 дус бир­­ни багьандан, «Гьанбику­на­­ла ва асилдеш­ла» дусли ба­­гьахъурли саби. Ца шай­чиб кахIелун Дагъиста кумекчибира. Москва­лизиб ду­раберкIибси ЧебяхIси Чедиб­деш 75 дус бирнилис хасбарибси парадличи хIя­­дурдеш бир­нила халкьани-ургабси маж­­­лислизиб декIар-декIарти ву­занази­бад студентунала халаси кьукьялира бутIакьяндеш дариб. Чедибдешла кумекчибала кьукья цалабикилри Дагъиста пачалихъла, Дагъиста технический, Дагъиста шила хозяйствола университетунала, дизайнла ва строительствола колледжла, медицинала колледжла ва цахIилти студентуназибад. Илди къел­гIеб­бикулри лебил Россияла «Чедибдешла кумекчиби» жамигIятла организацияла регионна отделениела директор МяхIяммад ХIусейхановли. Илини бурни хIясибли, дявила ветерантала гьалар нуша халаси чеблалиур сарра ва илдас гIямрула шуртIри гьамаддиахъес багьандан нушани дируси барес чебси саби.
Подмосковьелизибси Волоколамсклизиб Россияла регионтазибад ва дурала улкназибад бакIибтас хIядурбарилри палаткабала лагерь. Илар ле­рил шуртIри акIахъублири илди хIербиахъес ва бузахъес. Мажлисла бекIлибиубси мурад сабри 2020-ибил дуслизиб ЧебяхIси Че­дибдеш 75 дус бирнила майла парад ахъси даражаличиб дураберкIес ва дявтачила гъарацIдарибти баянти чеалкIуси наслулис дархьли гьаладирхьнизиб кумек гIеббаахъес, ветерантала ва чеабиуси наслула ургаб уржибдеш имцIабиахъес, жагьилтас патриот бяркъ бедес.
Мажлисличиб гъайбухъун­тани дергъла ветерантас гIеб­би­ахъуси кумекличила, илдала гьалабси нушани сеналра ахъес хIедируси чеблаличила, че­лябкьлализиб бетурхуси парадла цаси стандартличила ва дахъал цархIилтира масъулти ахъ­дуциб.
ГьанбуршехIе, 2019 ибил дус­лизиб Чедибдешла кумек­чи­бала лугIи 200 азирличи абикиб ва 47 улкализиб тIинтI­биу­б.