Низам мурт кабилзуси?

Гьалабван Уркухъла дахъал шалубарси гимназиялизи дарган рухIла мугIяллимти цалабикиб. Ил август базла учительтала гьар дус бетурхуси конференцияла семинар-гьунибаъни сабри.

Ахъдуцибти чумал масъала лерри: школабазир нешла мез мяхIкамдарес гIягIнили биъни, абхьибти ва устадешла дурсри зумали дузахъес чебли биъни, дурсри ишхIелла тIалабуначи далдикибтили диахъес аргъбаили биъни…
Илкьяйда мугIяллимтас мягIничертили детаур Меусишала школала жагьил учительница Индира МяхIяммадовани ва Шаласила школала учительница ПатIимат ГIяхIмадовани чедаахъибти устадешла дурсри.
Аммаки бегIлара челукьуси масъала сабри гIергъити кIел дус школабазир нешла мезла ва литературала дурсри кам­кадарни. Масала, 5-9-ибти классуназир гьар-ур лерти авал дарсла мерличир хIябалцун датни, 10-11-ибти классуназиб биалли – цацун дарс. Чилилра балули ахIен, ил дарсра мезлис пайдалабирусил яра литературалис пайдалабирусил. Ахирра ахир, ишбархIи 10-11-ибти классуназир кIел дарс чедаахъили сари.
Учительтас децIигули саби школализир физкультуралис, обществознаниелис, англияла мезлис ва цархIилти предметунас хIяб-хIябал сягIят чедаахъни. Чучи сегъуналра хIяжатдеш агарти предметуни имцIадарили сари: шахматуни, МХК, экономика… Илдала хIекьлизир дурхIнани багьудлуми Интернет бархбаслизирра даари дургули сари. Нешла мезличи, гьалабла адамти бикIуливан, сен ЧевяхIси Аллагь акибсив? Нешли баркьибти, гIур халакабаили, багьудира касили, хIяким-карим бетаурти сен къакъгьабли кабизурти?
Ихтилат бегIлара бемжурси манзил, ассаламу гIялайкум или, дарган мезлизив узуси гIялим, профессор Муса БяхIяммадов ва ДГУ-ла преподаватель Мурад Алжанбеков абацIиб. Илди учитель­тачи сабурличил лехIбизур, пикрибухъун.
ГIур Муса БяхIяммадов гъайухъун:
— АхIерти мугIяллимти! Баркалла биаб хIушаб, заманали сецад садуцахъили диадаллира, хIялалли хIянчи бирнилис, дурхIнас мезла ва литературала шайчирти багьудлуми лугнилис. ГIе, нушара кьакьадакIахъира нешла мезличи дирути чябхъин­тани. Къайгъилизирра илди калахъес, хIердарес, чеалкIуси наслуличи даахъес. Мез детахъни миллатласи-рухIласи балагь саби. ЦIахдешра саби! ЦархIилван викIес хIейрар! Абани нушаб гибти гъай хIердарес хIедиъни, марлирагу, цIахси анцIбукь саби! Нуша дугьадилзулра багьудила ва гIилмула Министерстволичи, гъайдикIулра мажлисуначир, конференциябачир, гьунидиулра гIядатла адамтачил. Юх, гьар-чинаралра, «гIе, илкьяйда биэс гIягIниси саби», «гIе, мез калахъес кьасбирехIе», «пикридулхъехIе…» ибти бехI мухIлила гъай иргъулра, баркьуди биалли чебиули ахIенра…
М.БяхIяммадовли, гьунибаъни таманбиубли гIергъи, лебилра мугIяллимтас ца-ца кIапIи дутIиб ва чула школабазир нешла мезлис ва литературалис чедаахъибти сягIятунала кьадар белкIахъес маслигIятбариб. Илини аргъахъни хIясибли, лебси аги Министерстволизи баахъес гIягIнили сабри.
Се биру? БелчIудила сагаси дус бехIбихьили саби. ЦацадехIти школабазир кам-гьамти дарсдешуни диахъуб: нешла мезла чумал дарс, гьанна черхIедиркудая, байтарманти, бикIуливан, имцIадариб. Юх, гIяхIцад школабазир гIурра нешла мез убайтиван калун.
Чилилра барсхIебареси чIумаси низам мурт кабизесара?