КIанала хIурмат бетихъули

Нушала нешанани ва тухумтани дахъал хабурти дурули бири кIунбачила. БекIличиб кIана агарли итхIели я биштIати, я халати хьунул адамти башути ахIенри.

ЦацадехIти шимазир цIуба яра цIудара чIянкIила бутIни дирутири бекIличи чедирхъути, амма кIунбира дири илдала. Къалмакъарлизи ахъибти мурул адамти паргъатбиахъес хIебирухIели хьунул адамли илдала урга кIана лайбикIусири бикIар, ва илди къалмакъарчиби тIашбилзути буили саби. Уршилис ригули ахъибси рурси сунес шери хIякьули риалри, илини рурсила бекIличибси кIана чебудули уили сай. ИлхIели рурси илис шери хIерукьес хIерири, сенахIенну бекIличибси кIана чили-биалра арбухни халаси цIахдешлизи халбирусири. Ишаб якьинни саби кIана хьунул адамла адаб-хIяяла ва хIялалдешла лишаннизи халбируси биъниличила.
Тукентазир ва базуртачир гьаларра дири гьаннара лер сецад-дигара кIунби. Лер дургIетира дурхъатира. ЦацадехIти шимазир лергIер дурхъати кIунби дихули сари гелешмешла нешли сунела уршила цIикурилис, амма жагьилти рурсбани яра цIикрумани илди бекIличи гъамра дирули ахIен. Гьалар цIуба гулмендиби ва цархIилти кIунби дири цIикуртани бекIличи чедирхъули, илдачил дяхI дархли кIапIдирули. СенахIенну цIикруми урузкIули бирутири гьалаб. Гьанна кIунби чина кадуцеса, гIярусуналагъунти прическабира дарили, цацабехIти кьалли байхъу гьаргли шери башули саби. Дубурлантала гIядат кьалли ахIен ил. Гьайгьай, леб рурсби къугъали кIунбира чедяхъили жагали далдикибти палтарра чегьурли шери башути. Илдигъунтала хIурмат-кьимат, дила пикрили, жамигIятли имцIали биру.
Шагьарлизив яра шилизив хьунул адамтала бургачи хIеризалли, тамашавиэсил тяхIяр саби. Хаслира бухъна хьунул адамти бекIличиб кIана агарли чебаасли, илдала гIякьлу сяйли ахIенара или гьанбиркули саби. Ца бархIи маршруткаличир дила гьала кариили 70-80 дусла гIямрула рухъна лерри. 18-20 дусла гIямрула рурсбалагъунти палтарра хъябличи кахIебаибси прическара иличи сеналра далдикили ахIенри. ЦIуэрили ита-иша дирхъути илала бекIличирти гъез хъажла кьадаличи мешудиркулри. КIуркIурлаван хъябличир суркадухъунти диъбира илди гъезра кIаналиу дигIяндаресцад дагьри агарси ил наб язихърилзулри. Илдицад гIямру деркIес риубли, ил дубурлан хьунул адамли кIанала хIурматбирес бурсириубли ахIен. Жагьилтани гIур се бареса, чус илдигъунти мисалти чедиахъалли. Багьес гьамадли ахIен жагьилтас бухънабала илдигъунти модаби гIяхIдилзулилра.