«Дузес чебиркур»

Дагъиста Муфтиятла хIян­чи­зар­тани ха­ласи гъаза би­рули саби шими-шагьуртази ба­шули, бархьси дин­ничибад чеб­­хIе­балкIахъес жи­би­ру­ли, тер­роризмаличи ва экст­ре­миз­ма­личи къаршити далдуцуни ду­ра­­дуркIули.

Илкьяйда июльла 16-личиб Ахъушала районна администрациялизиб ДР-ла Муфтийла кумекчи Идрис Асадуллаевла ва Муфтиятла дубуртала мер-мусала шайчивси вакил ХIябиб МяхIяммадовла районна учреждениебала, организациябала хIянчизартачил ва школабала директортачил гьунибаъни бетерхур.
Балбуц бехIбихьиб районна администрацияла бекIла за­мес­ти­тель Э.ХIясан­хIу­сей­новани.
Цалабикибтала гьалав гъайул­хъули Ид­рис Асадуллаевли Муфтийла шайзирад район­на жамигIятлис саламти дуриб.
«Исламла динни цали ца дигахъес, хIур­матбирахъес жибирули, терроризмала ва экстремизмала гьунчи кабилзути балтIули саби. Нушаб чеалкIуси наслулис гIяхIси бяркъ бедес багьандан дарх дузес чебиркур. Ислам даршудешла ва гIяхIдешла дин саби, Кьуръайра нуша иличи жидирулра», — викIи динна гIялим.
Сунела яргализив ХIябиб МяхIям­ма­довли биштIали лебалли дурхI­нази динна кьанунти далахъес хIя­жат­­ли биъниличила аргъахьиб. «Ислам лерил ди­наначи сабурличил бируси саби, даршудеш ва уржибдешличи жибирули», — буриб илини.
Илкьяйдали гьунибаъниличив гъайухъун Ахъушала районна депутатунала Собраниела председатель ГI.Абакаров, суненира илдигъунти гьунибаънибани жагьилтас бяркъ бедлугнилизи халаси пай кабирхьни баянбирули.
Балбуц таман­би­рули Э.ХIясан­хIусей­но­вани цалабикибтас баркалла багьахъур. «Нушаб лебтасалра: пачалихъла органтас, динна вакилтас, интеллигенциялис цауркIли дузес чебиркур жагьилти руркънила масъултазир. Ил­хIели дирар гIяхIти хIясилти ва нушала дурхI­нани гIяхIси бяркъра багьудира кайсу».