ХъумхIертуси бархIи

БелчIудила дус ахир­личи би­киб. Та­ман­ди­уб ле­рил­ра им­ти­­хIян­­тира. Школа белчIунтани гьа­рилли гIямрулизиб бузахъес­ ди­гуси са­ни­гIят хIясибли бел­чIудира декIарбиру. Ам­ма вегIли чеб­би­кIибси сани­гIят­лизив гIяхI­си хIянчизар ветаэс багьандан, адам бел­­чIудиличи чекайзурли виэс гIягIнили сай.

ХIера, июльла 15-личиб Дагъиста Па­чалихъла Университетлизиб бучIути сту­ден­туни-ургаб шула кьиматличил белчIуди таманбарибти студентуни хIунтIена дипломтачил шабагъатлабариб. Ил балбуц студентунасцунра ахIи, университетла руководстволисра преподавательтасра дебали мягIничебсили бетаур.
Балбуц бехIбихьиб студентунала шадлихъла гимнличил. КIинайс биалли, мубаракла дугьбачил гъайухъун ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабаданов. Илини студентунала, аспирантунала ва магистрантунала гIилмула шайчирти сархибдешуначила буриб. «Ишаб цалабикили саби 2018-2019-ибил белчIудила дусла бегIлара гIяхIти студентуни. Гьариллис баркалла багьахъес дигулра. БелчIудила дурабад, илдани жигарла бутIакьяндеш дирутири университетла гIямрулизирра. ЧеббикIибси гьуни хIушаб гьарбизаб. ГIуррара дахъал сархибдешуни гIямрулизир дулгулра».
КIинайс биалли, гъай бедиб хIурматла гIяхIял, Дагъиста белчIудила ва гIилмула министр Уммупазиль ГIямаровас. Илини сунела студентхIелла гIямру гьанди­ка­хъиб ва хIунтIена диплом касибси бархIи гьарли-марли адамла гIямрулизиб хъумхIертуси бархIи саби или буриб. «Нушала республикалис багьудичебти, санигIят ункъли бяркъурти хIянчизарти хIяжатли саби. ДучIеная, нушани биалли, хIушаб кумекбирехIе», — рикIи ил.
ГIур студентуни мубаракбариб «Дагдизель» ЗАО-ла директор Михаил Халимбековли, ГЭК-ла председатель Зоя Хановани ва цархIилтани.
Университет таманба­рибти выпускникунала шай­зивад гъайухъун юридичес­кий колледжла учIан Салаудин Дазиев. Илини университетла руководстволис ва лебил профессортала-пре­по­давательтала цалабиклис са­бухъчебси бузерилис ва касахъибти багьудлумас баркалла багьахъур.