Мезличи диги имцIадирахъу

ХIера, гьалабван ДГУ-ла сту­ден­тунала лу­гъа­ту­нала практика бетерхур.

Ила­ла дазурбазир, нуша — фи­лологияла факультетла урусла-дагъиста мезанала от­де­лениела 2-ибил курсла сту­ден­туни Дагъиста декIар-де­кIар­ти шимази дякьунра ва илар кIел жумягI хIеркадиубра, чичи-биалра хьурадирули. Им­цIаливан нушачил барх бу­чIу­тала хъулрази хьура­ди­убра. Илар нушачи хъар­да­рибти лу­гъатунала дугьби дучира, илди литературный мез­ла ва чула лугъатла дугьбачил цугдуцира.Гьанна, нушала лугъатуна­чил бархбасунси практика та­ман­биубхӀели, иличила пикриухъес дигулра. Селис хIяжатси ил практика? Халаси пайда лу­гулив илини студентунас?Гьаннала замана, нешла мез бархIиличи-бархIи камли пайдаладирухӀели, илди маш­гьурдарес ва гьаладяхI да­шахъес кумекбируси се­гъуна-ди­гара хӀянчи, гьайгьайра дебали гӀягӀ­нити, мягI­ни­черти сари. Ил практикали студентунала нешла мезличи диги имцIадирахъули сари, илди миллатла декIар-декIарти вакилтачил тянишбирули саби. Лугъатуни руркъухӀели, лу­гъатунала вакилтачил их­ти­латдикIухIели, илди лите­ра­турный мезла дугьбачил цуг­дурцухӀели, нушани дарган мезла давлачебдеш чеба­ира. Дагъиста лерилра мезани-ур­гар, лугъатунала лугӀи хIя­сибли, дарган мез цаибси мерличирхIели, ишгъуна тяхIярла практика гӀягӀнисив ибси суал бекӀлил кабатес асубирару, гьатIи? АсухӀебирар.Илала пайдаличила гъай­и­кӀалли, лугъатуни дяркънила гӀилмула бутӀа гьала тIашбилзули саби нушала ва ил темалис хасдарибти хӀянчурби лукӀахъесра кумекбирули саби. Илала дурабад, студентунани шила мер-мусала уми лукIули сари, илаб хIербирути адамтала хабурти, бакьалаби ва даргала фольклор бурчули саби. Илра гӀяхӀси анцӀбукь саби.Васвасъала агарли, бурес ви­­­рус: практика студентунас де­­­бали мягӀничебси ва  ди­ге­с­­­­­­­­­ли замана буркIнила балбуц са­­би.­ ГIурра, студентуни уни­ве­р­си­те­тла дураб, барх хӀер­ка­­­би­р­­ухӀелира, юлдашдеш чӀу­­мадикӀар. Илкьяйдали хӀер­ка­би­рути шилизибти адам­тачил тя­нишбирар ва гӀяхӀ­ли бургу. Ил­ра дигеси ан­цӀ­букь саби: дарганти саби-ур­габ тянишбирни ва юл­дашбирк­ни.КъантIли буралли, практикали студентунас университетлизир лугути багьудлуми чедирцIахъули, илди пайдаладирахъес бурсибирули саби. Ил гьар дус дурабуркIнира гIяхIси саби.