Хъалибаргла байрам

Гьалабван Лавашала районна ад­ми­нис­трациялизиб хъа­ли­­барг­­­ла, дигайла ва мар­деш­­­ла БархIилис хасбарибси балбуц ду­ра­бер­кIиб. Районна бекI Шамил Мя­хIям­ма­до­вич Дабишевли хIурматла гIяхI­­лачил ца­­лабикибти тя­ниш­ба­риб. Илди саб­ри ДР-ла БекIла гьа­ларси хъалибарг, неш­деш мяхI­камдирнила ва дурхIнала их­т­и­юр­ти далтахънила шай­чир­си вакил Ежо­ва Марина Юрьевна, лебил Россияла «Рос­­сия­ла нешани» ибси ДР-ла жамигIятла хIя­­ракатла ре­ги­онна отделениела пред­се­да­­тель МяхIяммадова Таиса Бе­лаловна, Фа­зу ГIялиевала ули­чилси Каспийск­ла ЦБС-ла ди­рек­тор Темирова Мадина Гьа­ру­­нов­на.

Цалабикибтачи дугьаилзули Шамил Дабишевли буриб:
— ИшбархIила нушала шадлихъ хасбарибси саби нушала районна машгьурти хъалибаргунас — юбиляртас. Илди хъалибаргунани хъалибаргунала дебадешлашалси мисал, хъалибарглис мардеш ва диги-ванадеш, дурхIнас чебетаибси бяркъ лугни сегъуна бирусил чебаахъиб. Районнизиб илди ункъли балути саби ва илдала халаси хIурматра бируси саби. Хъалибарг – ил бегI гьалабси яргализиб сай-вегIси хъали саби, ил лебтасалра цабутIали детаурти талихIла ва анцIкьила бетуц саби, гIядатунала ва хасиятунала цадеш саби, сунела духIнар дигира, дигайра, балгундешра, ибгибдешра лерси къала саби.
ГIур гъайбухъун гIяхIли.
— ХIурматла юбилярти, иш­бар­хIи хIушала шаласи бай­рам саби, хIушала гьамадли ахIен­си бузерила чедибдеш са­би. ГIяхIцад дусмазир дарх хIер­диэс гьамадси ахIен. Хъа­ли­баргли адамлис дигай, ра­зи­деш, хъарахъеси мер лугу­ти сари. Мубаракдирулрая, ахIерти! — буриб Таиса Мя­хIям­­мадовани.
— Наб дебали гIяхIбизур хIурматчебти лавашакунтличиб. Ишаб дебали гIяхIти адамти хIербирули лебниличи ну рирхулра. ХIушачи гIяхIладли дакIес нушаб лебгIеб гIяхIси анцIбукь кумекли бетаур, —рикIи Марина Ежова.
ГIур Таиса МяхIяммадовани ва Марина Ежовани ГIяхIкентла шилизибадти 40 дус барх хIер­биубти ва 10 дурхIя абикьурти Алпият МяхIяммадовна ва Кьурбан МяхIяммадович МяхIяммадовхъала, Лавашала шилизибадти 49 дус барх хIербиубти ва 5 дурхIя абикьурти Раисат ХIябибуллаевнала ва Асадуллагь МяхIяммадовичла, Лавашала шилизибадти 51 дус барх хIербиубти ва 5 дурхIя абикьурти Издаг МяхIяммадсаламовна ва Ис­мя­гIил ИсмягIилович Мажидов­хъа­ла хъалибаргунас медальти, дип­ломти ва савгъатуни дедиб. Ла­вашала районна КЦСОН-на шай­зирадлира савгъатуни дедиб илдас.
Таиса МяхIяммадовани, жа­мигIятла хIяракатличил барх бируси гIибратчебси хIян­чи багьандан, Лавашала рай­онна бекI Ш.Дабишевлис, ЦРБ-ла бекI тухтур П.Б.ГIяб­ду­ра­шидовас, «Россияла нешани» ибси районна жамигIятла хIяракатла председатель П.Г.ТIал­хIятовас грамотаби дедиб.
Шадлихъ ункъли бетерхур ва Лавашала шила культурала КIялгIяла гIяртистунани ца­лабикибтас чула пагьмуртира чедаахъиб.