Адамдешла чихъти къиликъуни адилкьути

Ишди бурхIназиб, лебилра ул­кализиб кьяйдали, Да­гъис­тай­зиб­ра хъалибаргла, мардешла ва дигила БархIи дураберкIиб. Ил хIяракатла дураб кахIелун даргантира. Даргала гьарил районнизирра шадлихъла далдуцуни ахъси даражаличир детерхур.

Гьаркьяти, цархIилтас гIибратлати хъалибаргунани биалли, республикала далдуцуназирра бутIакьяндеш дариб. ХIера, Сергокъалала районнизирадти ГIямаровхъала ва Халимбековхъала хъалибаргунас цахI­наб­си Россияла халкьла фронтла «Хъа­ли­баргла парад» балбуцличи букьес им­кан­ба­кIиб.
Балбуц бетерхурсири МяхIячкъала­ли­­зиб. Парадличиб къунзбухъун бахъал дурхI­нала бегIти, гIяхIцад дусмазиб барх хIер­­ка­би­уб­ти, челябкьлализиб бегIтили бетарути. Ба­хъал дурхIнала дегIти ва гIяхIцад дусма­зиб цадалги хIердирути хъалибаргунас гра­мотаби де­диб республикала бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI ар­бякьундешла министрла заместитель М.Ка­зи­евли.
Дигесли саби, илдигъунти адамдешла чихъти къиликъуни адилкьути, хала бегIтала гIя­датуни мяхIкамдарес къайгъичерти хъалибаргунала лугIилизи нушала районна УбяхI МахIаргила шилизибадси Халимбековхъала ва Сергокъалала шилизибадси ГIя­маровхъала хъалибаргуни кадерхнира. Ди­гулра, илдазибад цархIилтанира гIибрат кай­сули.