ДуцIрумлизиб акьули кахIевлан

Ишди бурхIназир школабазирти дуцIрумла лагерьтани Дахадаевла районна дурхIнас чула унза кьяли-кьяйчи гьаргдарили сари.

Илкьяйдали бехIбихьили саби районна шимазибти дурхIнани хIерила замана школабазирти лагерьтазиб бамсриихънила цаибил смена. Бамсриихънила бетуц дахъал шаликарси саби. ИмцIаливан пикри бяхIчииули саби спортла-патриот бетуц гьалабяхI букниличи, тIабигIят мяхIкамбирнилара бузерилара къиликъуни дурхIнази минадирниличи ва илкьяйдали арати гIямру дуркIахъниличи.
ХIязани, экскурсияби, спорт – илди сари дуцIрумлизир дурхIначи хIерти. Школьникуни бикути саби музейтази, тарихла мер-мусаличи, библиотекабази, походуначи. Дербентлизибси Нарын-Къалализира бархли аркути саби дурхIни походличи.
ДурадуркIути сари дурхIначил саби-ургаб цабалгнилис хасдарибти хIязанира.
ГIяштила шилизибси школала лагерьлизир дурхIни-ургар излуми тIинтIхIедирахънилис хасдарибти командаби-ургарти эстафетаби дурадеркIиб.
Урхьнишала шилизибси лагерьлизиб дурхIни шахматунани ва шашкабани биркьахъес бурсибирули саби. ЦархIилти культурала далдуцунира илар дурадуркIули сари.
Трисанчила школала директорла бяркъ лугнила шайчирси заместитель Анжела ХIясбуллаевнани халкьла культурала тарих руркънила мурадличил Зубанчила мякьлабси гьалабла замана вай-гIяхIличила сунезибадли балахъули калунси къала чебаахъес дурхIни букиб. Гьайгьай, тамашабизур илдас ил дахъал дусмазиб тIашси тарихла памятник.
Зубанчила дурхIнас дергъла дурхIначила фильм чебаахъиб. ДурхIнанира ЧебяхIси ВатIа дергълизир бутIакьяндеш дарибти ва тыллизиб калунти чула хала бегIтачила баянти дуриб.
Урагъила шилизибси лагерьлизибти дурхIнас гьундурачиб башнила тяхIяр-кьяйдаличила бурусири. ДурхIнанира гьундурачиб башухIели пайдаладирути ишарабачил конкурс ва «Загадочный сигнал» ибси хIяз дурадеркIиб. Чебаэслири дурхIнани гьундурачиб башнила тяхIяр-кьяйда ункъли дяркъурли диъни.
«Лагерьла пача ва пачала хьунул» ибси конкурсуни, творчестволашал дурхIнала пагьмурти гьаргдирути выставкаби, музыкала далдуцуни, хIязани-викторинаби, далуйтала ва багьирабала конкурсуни, суратунала конкурсуни, декIар-декIарти хIязани ва цархIилти далдуцуни кадерхахъурли сари лагерьтала бузерила планнизи.
Школабазирти лагерьтази ишдуслизиб 3,5 азир дурхIя алавбуцес пикрибарили саби.
ДурхIнани дуцIрумлизиб бамсриихънила бетуц муниципалитетла руководствола хIерудилиуб саби ва дурхIнани ункъли ва урехиагарли илаб замана буркIу.