ДурхIнала челябкьла лушуси

ГIергъити зянкъ. Ишдуслизир илди сагадан зай­ду­хъун азирти гIулухъа да­гъис­­тан­лантас. Гьанна илди гIям­рула халаси гьунчи дура­бу­хъун. Ил­да­зивад гьарил су­нечи лай­икьси санигIят касес гьуцI­лира вирар.

Школабала авъибти клас­су­нала дурхIни биалли, чула цаибси учительницализибад де­кIар­бикиб. Гьайгьайрагу, нушани мурталра школализир деркIибти дусмазирад дахъал секIал гьанра диркахъехIе, ам­ма сеналра хъумартес хIе­ди­ре­хIе нушала цаибси учительница. СенахIенну илини саби нушала челябкьлализир кайсути багьудлумас дебаси хьулчи кабирхьуси. Илини сарра нуша бяркъличи дир­кахъути, дархьли лу­кIа­хъес ва дучIахъес бурсидиру­ти. Школализи да­кIиб­ти гьалар-гьа­ларти дусмазиб, нушала улкала марти ва илала гIяхIдешлис се-биалра пайдаласи барес гьуцIтили детаахъес къайгъиличил, цаибси учительницани саби халаси замана нушачил буркIуси.
Бурасли, дила халасигъуна рурси Фатимас нуни гьарбизурсилизи халбирулра. Се­на­хIенну илала цаибси учительница Па­тIимат Абакаровна су­­нела са­ни­гIят ункъли балуси, биш­тIа­­та­зи мурхьти багьудлуми каса­хъес чекаризурси сари. Илини 50-йчибра имцIали дус педагог­ла санигIят бузахъули саби. ХIе­ра, иличиблира багьеслигу Па­тIи­мат Абакаровнала гIямру школаличил ва бу­чIан­тачил секьяйдали уржили дархдасил.
ЗягIиплихьар, илини дурсри дурахIедеркIибси цалра анцI­­­­букь хIебиуб. Ну мурталра та­ма­шавирусира Па­тIи­мат Абака­ров­нала хIян­чи­лис­ мар­дешли­чи. Ил агарли, или­ни гьава гьи­гь­баресра хIе­­­­­ри­­­­русигъуна ка­­рилзан.
Ле­билра бучIантира илис суне­ла дурхIниван дигахъу. Бел­­­чIудилизив бажар­ди­­хIер­ку­­си лев виалли, дурсри та­ман­диубли гIергъира ил­да­чил рузули чераэс вирар. ХIе­ба­лу­си гIеббурили, гьамадси тя­хIяр­­ли багьудлуми касахъес че­­­ка­ризурли рирар ил мурталра.
«ЦархIилти классуназир хъардирути хIянчурби камли сари, нушала дурхIнала биалли дахъал лер дирути» или цацабехIти бегIтани разиагардеш балахъулира бири. Амма илдани иргъули ахIен ПатIимат Абакаровнани лерил секIал илдала дурхIнала челябкьла шаласи биахъес дирниличила. Гьаннала замана камли саби вегIли бу­чIа­хъу­тачи уркIи изути, алапа касес ахIи, дурхIни бяркъчебтили ва багьудичебтили хала­ба­ахъес къайгъичебти му­гIял­лимти. Нушаб биалли, ил шайчиб гьарбизур.
ПатIимат Абакаровна маш­­­гьурси МяхIяммад Чартаев­ла рузира сари. Сегъуна хъа­ли­барг­лизирадси ва сунела са­ни­­гIятличила секьяйда пик­ри­­­рикIуси пергер адам сарил че­биахъуси цагьатIи лишанра саби ил.
Сепайда, жявли шал­гIер­духъун илди авалра дус. Гьанна дурхIнала декIар-декIарти мугIяллимти бирар. Гьайгьайрагу, илдазивад цалилра, цаибси учительницани кьяйдали, дурхIначи хIеруди хIебиру.
ДурхIнасра ПатIимат Абакаровна кIиэсил нешван дигахъу ва халаси хIурматбиру. Илди лебилра 11 ибил класс таманбарили, байрам дура­бур­кIухIели, чула цаибси учительницаличи хIерли дирехIе бикIули саби. Илкьяйдали бетра бетааб!
Баркалла, ПатIимат Абакаровна! ХIед чIумаси арадеш, талихI ва баракат дулгулра! Дигулра бахъал-бахъал дурхI­на­лара игъбарбиубли ва хIу­ша­ла бучIантили бетаурли!