Шахматунала чемпион

Гьаларван нушала рес­пуб­­­ликала тах шагьар­ли­зиб­си А.Кар­повла ули­чил­си шах­ма­ту­нала школализир никIа шах­­­­ма­тистунала абзани детерхур.

Ил­ди дура­дер­кIахъес икьалабарилри Аф­га­нис­тан­на дергъла ве­те­ран МяхIяммад Ай­гу­мовли ва илала хъа­ли­баргли.
Абзаначир республикала лерилра районтала ва шагьуртала вакилтани бу­тIа­кьяндеш дариб. ДурхIни-шах­ма­тис­ту­нала лугIи камхIисабдан 170-йчи абикиб.
ХI.Сулайбановла уличилси КIишала урга даражала школала 1-ибил классла учIан Абубакар БяхIмудовра илди абзаначи живариб. Шахматунала шайчирти илала устадеш кадизахъурти сарри хIисабтала вахъхIила учитель, шахматунала спортла мастер-кандидат ХIяжи Сулайбановли.
Ибкьси абз ахирличи бикиб, ва Абубакар БяхIмудов 1-ибил мерличи лайикьикиб.
Дагъиста багьудила ва гIилмула Министерстволи чедибдеш сархибси никIа шахматист медальличил, грамоталичил ва шел азир къурушла премияличил шаба­гъатлавариб.
«Ну разилира дила учIанна чедибдешличи, — уркIи гьаргбариб илала учитель ХI. Су­лайбановли. – Сен викIалли, республикализиб илини цаибил мер сархили сай. Ил халаси сархибдеш саби. ХIебиалли, дурсрачиб нуни кабихьибси къиянра дугI­ли арбякьи ахIен. Ил гIяхIси хабарли дурхIни шахматунала хIязличи, гьатIира гъирачеббарили саби…»