Дунъяра гьалжан саби, дарули балтухIели…

Чис гьанбиркусири 50 миллионцад адамла гIямру кьяраибси (лутIи-хьулчилизирад дурхIибти шимира шагьуртира халхIедаралра) 70-80 дус гьалаб кIиибил дунъяла дергъ таманбиубли гIергъи, гIурра Европализирти улкни-ургар къалмакъар-къавгъа дехIдирхьур или? Чили ва сен Россиялара Украиналара ургар разиагардешуни дехIдихьиба?

ГьанхIебирки гьатIира,

Дургъби кIухдулхъан или,

Нешанала, рузбала,

УркIби цIумдулхъан или.

Гьайгьайрагу, илди гьими-кьяс адикьур США-лис бекIдеш дирутани. 1990 ибти дусмала бехIбихьудлизиб США-ли Европала халатигъунти улкнас кIел хаин Михаил Горбачёвра Борис Ельцинра пайдалабарили, нушала зурбаси 15 узити республикализибти адамти, цабалги хIербируси улка СССР пашбехъахъес имканбакIиб. СССР агарбарибхIели, Россияра пашбехъубли диштIати улкначи бутIили бетихъур или пикрибикIутири США-лара Европала улкналара бурги. Амма илдала хьулани гIямрулизир детхIедерхур. Б.Ельциннис гIергъи, РФ-ла Президент ветаурсири  жагьил В.Путин. Илини багьла-багьлали США-ла ва западла улкнала гьалаб кьукьмусбикес хIядурси улка кьяшмачи тIашбатур, экономика къулайси агиличи бушиб, Ярагъладарибти ЦIакьани гьарра шайчирад гIердуциб.

Илдигъунти тяхIяр-кьяйдаличи разиагардикибти западла улкнани гьала-гьала Осетиялара Грузиялара ургар къалмакъар дехIдихьиб. Россияла гIяскуртани илар халаси замана хIебикили, Грузияла гIяскурти тIашаиб. Дурала улкнала пикрумира кьасанира иларра гьархIедизур.

2014 ибил дуслизир Европала улкнани, Януковичлизи чус дигуси тяхIярли кагъуртира вягIдуртира къулбасдарахъили, Киевлизиб майдан бехIбихьибсири. Янукович, сунела арилизирти ярагъ пайдаладарили, улкализир гIядлу-зегъа кадизахъесалра бажардихIейкили, Украинализивад вебшиб. ХIукумат биалли, миллатчибани буциб. Одессализир ва Киевлизир детаурти анцIбукьуначи разиагардеш багьахъурти 40-50 адам бандеровцыбани профсоюзла юртлизиб цIали бигубтири. «Адамтала ихтиюрти датахъес» или мурталра гъайбикIути США-лара Европалара политикунани ил ряхIмуагарси, кахси анцIбукь бетаъниличи сегъуналра пикри бяхIчихIеиб. Илди анцIбукьуначирад дехIдихьибтири Украинала ванзаличир гьанна демжурти къалмакъар-къавгъа.

Украинализибси фашистунала низам-кьяйда хIедаухъес багьандан удихIебикахъес США-лира Европализирти 50-лицад улкалира миллатчиби-вайберхунала гIяскурти дахъал арц харждарили далкьаахъурти, сагати журала ярагъличилра, арцличилра гIеббурцули саби.

Украинализиб дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дируси мулебкIайс миллион къуруш дедиб.

ЦархIилти Сергокъалала районна шимазирад кьяйда, УбяхI МулебкIила ва Миглакьасимахьила шимазибадра Украинализиб дявила хасси балбуц бехIбихьибти цаибти бурхIназибал жагьилти дурхIни бургъес арбякьун.

КIелра администрациябазибадра дурала мер-мусаличиб хIербирути мулебкIантала хъалибаргуназибадра СВО-лизир бутIакьяндеш дарес арбякьунти мулебкIантала лугIи 100-личибадра бухъи бургар.

ЧебяхIси ВатIа дергълизиб фашистунала хIурбуначил гъабзадешличил  бургъути чула  хала дудешуни кьяйда, мулебкIан багьадурти Украинализибра миллатчибачи къаршили, урехиагарли ва устадешличил ярагъ пайдаладирули бургъули саби.

«Днепрла чедиб обелиск» бикIуси макьалализиб УбяхI МулебкIила урга даражала школала пионертала организациялис у бедибси ГIяхIмад МуртузагIялиевличила белкIунсири. Ил жагьил офицер ургъуси дивизиялиб иличила хабардерхуртири.

ГIяхIмад МуртузагIялиев гъабзадешличил ургъули игитла бебкIали алхунсири ва Днепр хIеркIла дубла хIяриихьибсири.  Украинализибти миллатчиби таманхIебиубли кали уббухъун. Гьаннара илди угърашуначил бургъес кьадарбиуб Россияла гIяскуртас.

Украинализив гъабзадешличил ургъуси мулебкIан уршилис Ставропольла крайла губернаторли миллион къуруш дедниличила аргъира.

 Ил чи  сая, илис чи бикIуси багьес дигули гIяхIцад замана бикиб. Ахирра ил жагьил гIяхIгъабзачила баянти нушачи БурхIимахьила школализив узуси вахъхIила педагог МяхIяммад ГIялихановли  дархьиб.

Сергокъалала районна БурхIимахьила школа белчIунси ГIябдуллаев Муртуз ХIябибуллаевич 2012 ибил дуслизив сай гIяхIъулали гIярмияла къяяназив къуллукъбарес арякьунсири. Ца дус бикибхIели, вягIда хIясибли къуллукъбарес гIярмиялизив калун. 2018 ибил дуслизив ил Ставропольлизиб къуллукъбирес даимиубсири. 2022 ибил дуслизиб Украинализиб дявила хасси балбуц бехIбихьибхIели, Муртуз ХIябибуллаевичла часть  ила арбукибсири. Гьарра шайчирад дявила тяхIяр-кьяйда ункъли дяркъурси  Муртуз ГIябдуллаевли сунечил бархти бургъантачил командиртала хъарбаркьуни чедетаахъили бекIдирутири. Сунечи сай тIалабкарси, хIяжатдеш лебси мерличив юлдашунас кумекбарес мурталра хIядурси Муртуз ХIябибуллаевичла баркьудлуми ахъли кьиматладарили, командиртани ил шабагъатлаварахъес документуни делкIунтири. 2023 ибил дусла февральла 17-личиб ГIябдуллаев Мутуз ХIябибуллаевич РФ-ла Президент В.Путинна къулбасличил удостоверениера хабардерхурси полководец Георгий Жуковла уличилси медальличилра лайикьикиб.

  Г.Жуковла уличилси  медаль  бедлугуси саби ВатIа хъархIерагардеш датахъес гъабзадеш дакIудирути ва устадешличил хъарбаркь бекIбирути бургъантас.

Сергокъалала районна УбяхI МулебкIила шилизивад СВО-лизир бутIакьяндеш дарес арякьунси ГIябдуллабеков Юсуп МяхIяммадовичлисра 2022 ибил дусла август базличиб Жуковла уличилси медаль бедибсири.

  Ставропольла крайлизиб къуллукъбирухIели,Украинализи арукибси ГIябдуллаев Муртуз ХIябибуллаевичлис Жуковла медаль бедниличила багьурхIели, Ставропольла крайла губернатор Владимир Владимировли  илис ца миллион къуруш дедахъес бузерила ва социальный бяхIчибизла шайчибси Министерстволичи хъарбарибсири. Баркалла биаб сунес, мулебкIан урши Муртуз ХIябибуллаевич гьатIира уркIичеввиахъес илгъуна барнилис.

Гьалавван Муртуз ГIябдуллаев ца-чумал бархIилис хъалибарг чебаахъес вархьибсири.

Гьайгьайрагу, урши чеваибси неш дебали разириуб. Муртузла дудеш чумал дус гьалав ахиратлизи арякьунси сай.

ВатIайс марти къапланти,

ХIушала жан датарти,

Чедибдешличил хъули

Жяв-жявли чардухъарти.

Дурхъал Кьудратла ВегI АЛЛАГЬ, нушала улкала гIяскурти чедидикили тамандиаб Украинализирти дургъбира, арали ва сагъли чарбухъаб чула хъалибаргуначи нушала улка багьандан бургъантира!!!!

Иш макьала таманбарес дигулра ца далайчини мулебкIантас багъишлабарибси далайлизибси ца тахталичил:

«Дунъяра гьалжан саби

Дарули балтухIели,

Лебилра нешанала

УркIби разилихIели!»

Раисат МуртузагIялиева