Къуллукъбирнилизив декIарулхъни багьандан

Украинала хасси бал­­буцлизир бутIа­кьян­деш дирути даха­даев­лантани ВатIа хъар­бар­кьуни тамандирни багьандан, улкали шабагъат­бир­ниличила ба­гьахъниби дашули сари бур­гъан­тала бегIтачи. ХIера, къул­лукъ­бируси манзиллизир гъаб­за­деш дакIударни багьандан гьа­лавван Россгвардияла «Къул­­лукъ­бирнилизив де­кIа­рулхъ­ни багьандан» ибси ми­хъирличи бир­шуси лишайчил ша­ба­гъат­­лаварили сай СВО-лизир бу­тIа­кьяндеш дируси Кьялкнила шилизивадси Казимхан Ибиев. Ил декIар-декIарти медальтачил ва ордентачил шабагъатлаварнира дигеси саби. Илдазирадли сари «Дявила анцIбукьунала ве­те­ран», «Дявила хасси балбуцла бу­тIакьянчис» бикIути медальти ва цархIилти.

27 дус виубси дарган уршили 2020-ибил дусличибад вягIда (контракт) хIясибли къул­­­лукъбирули саби. Украина­лизиб хасси бал­буц бехI­би­хьиб­хIей­чивад илав сай.
ГIе, дахадаевлантани, Ук­раинала хасси балбуцлизир бу­тIа­кьяндеш дируси манзиллизиб саби чIянкIли гIяхIла шайчибадли саби чебиахъути. Дубурлан уршбала игитдеш, гъабзадеш, патриотизм нушала улкализирцунра ахIи, илала дурарра машгьурдиубли сари. Илдачи ЧебяхIси Россияли ва Дубуртар Улкали пахрубирули саби.
Россияла Федерацияла Президент Владимир Владимирович Путинни халкьла гьала тIашдатурти мурадуни дартаахъурли дирар. Ил баркьудилизи дахадаевлантанира белгиси пай кабирхьули саби.
Нушала асил уршбала баркьудлумала кумекличил, гьайгьайрагу, Чедибдеш нушала шайчиб бирар!