…Баркьудлумачибли чебиахъули саби

Нушала цаванзалантани гьа­чам­цун ахIен ВатIайчи диги че­да­ахъибти – дигалли азадси бу­зе­­рилизир, дигалли дявила майдайчир. Къиян­дикибси замана, васвасъала агарли, неш-ВатIа хъархIерагардеш ба­тахъес шанда баруван кабизурти гъубз­нала гьу­нар­тачила нушани сеналра хъум­хIер­техIе. Леб­тасалра аш­кар­ливан, дурхIни биш­тIа­ли лебай гъабзадеш дакIудирахъес, къияндешунас мукIурхIебикIахъес, ВатIан дигахъес, илис мар­тили би­рахъес руркъути саби, хас­лира нушала рес­пуб­ли­кализиб.

БусягIятла заманара нушала улкализиб дебали ибкьси аги кабизурли саби, тарихла игитлати бяхIянала лугIи им­цIа­бикIули саби. ГIяхIцад дубурлантани Украинализиб бетурхуси Россияла дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули сари. Нушала бургъантани, саби гIяхIъулали арбякьунтани саби ВатIа марти ва асилти уршби биъни гъайличибли ахIи, ­баркьудлумачибли чебиахъули саби. Илдани да­гъистанлантачи хасти къиликъуни дакIудирули, дявила чебла ункъли таманбирули саби, нушала хала дудешунани ЧебяхIси ВатIа дергълизибван. Халаси наслули хIурмат-кьиматличил кахси дергъла дусмала лерилра къияндешуни ахъибтири. ИшбархIи сагаси наслулира илдала игитлати гьунарти даимдирули сари.
Россия тIабигIятла сурса­туначибли давлачебси, ­да­хъал миллатуначилси, халаси цIакь­­личилси улка саби. Ил мис­къил­ладибарес дигути За­пад­­ла улкнани гьаман чябхъинти дурадуркIули, нуша пар­­гъатагардирулра. Нушани ахIенси гIур чили балтахъуси нушала улка, илкьяйдали рес­пуб­ликара? Ил багьандан сари дагъистанлантанира СВО-ли­зир бутIакьяндеш дирути, илдала лу­гIи­ли­зив – Сергокъалала районна ГIя­яли­зи­ма­хьилизивад сай гIяхIъулали арякьунси Му­рад МяхIяммадовлира.
Мурадли ишдусла январьла 30-йчирад СВО-лизир сагадан бутIакьяндеш дирули сай. Илини бурни хIясибли, ириъ саби гIяхIъулали аркьутачил варх вякьи, чарухъунсири. Сунела рота бурхьухIели, шайчив калес хIейубли, ишдусра арякьун.
Мурадли 2011 ибил дусличибад Рос­г­вардиялизиб къуллукъбирули сай. Ил школализив учIухIелил ВатIайс къуллукъ­бирисра или пикриикIусири. Сунела кьас гIямрулизиб бетерхахъурли, РФ-ла гIяс­куртазиб къуллукъбирули сай.
— ХIуни сегъуна масъала гьунчибиркахъулри? — ибси суайс: — Дявила гьалмагъуначил барх ДНР-лизибси Старобешевский районна жамигIятлис урехи хIебирахънила ва иларти низам-кьяйда далтахънила, — жаваб чарбатур Мурадли.
Сай гIяхIъулали укьнилис Росгвардияли Мурадлис «Дявила хасси балбуцла бу­тIакьянчис» ибси медаль бедиб. Ил разведчик ва сапёр сай, ил багьандан чидил-дигара замана гьаркьятала къяйлизи живаресра асубирар. Гьайгьайрагу, Мурад иличи хIядурли сай.
Нушани гьар бархIи дагъистанлантала гьунартачила бикьулра. ХIулбала гьалаб дагла гIядатлати дурхIни ишбархIи игитуни бетарули саби. Чидил ургъанничил их­тилатбараслира, гьарилла уркIилизиб халаси цIакь, яхI, чедибдеш сархниличи умут лебниличила иргъулра. Илдигъунти адамтала гIяхIдешличибли саби нушаб азадли хIердиэс ва бузерилизи ахъес им­кан­бикIуси.
Улкала Президент В.Путинни гIярмияла гьалар тIашдатурти масъулти ункъли гьунчидиркахъути лебилра бургъантас баркалла биаб! Нушани гьарилличи халаси пахрубирулра. Дявила хасси балбуц гъамси заманализиб таманбиахъес ва лебилра мурул адамти чедибдешличил чула хъулрази чарбухъахъес дулгулра.