ВатIайчи диги ва мардеш

Хайдакьла районна Бар­шамайла ши­ли­зивадси сер­жант Ильяс Мустапаев Украи­нализиб бе­тур­хуси Россияла дявила хасси бал­буцлизир гъабзадеш да­кIу­дарни багьандан, Суворовла медаль­личил шабагъатлавариб.

Ильяс 2009-ибил дуслизив ВатIа гьалабси чебла ахъахъес жи­ва­­рибсири, Ставропольский крайла Бу­дёновск шагьарлизибси политех­ни­ческий колледж таманбарили гIергъи. Белгиси заманализибси къуллукъ таманбиубхIели, вягIда хIя­сибли къуллукъбирес даим­виуб. 2011 ибил дусличибад Влади­кав­каз­­лизиб мерлабиуб­си мотортачилти ярагълизивад къяй­кикIути гIяс­кур­тала бутIа­ли­зиб къуллукъбирулри.
2022 ибил дусла февральла 25-личиб И.Мустапаевли къуллукъбируси дявила бутIа улкала Президент В.Путинни гьаладихьибти дявила масъулти арзахъес СВО бетурхуси мер-мусаличи бархьиб.
Дусла бухIнаб сержант Ильяс Мустапаевли сай чIумаси, жавабкардеш дихуси адам ва ВатIа марси урши виъни чебаахъиб. Ил багьандан 2023 ибил дусла фев­ральла 14-личиб, РФ-ла Президент В.Путинна ХIукмуличи хъарахъили, Хайдакьла районна дявила комиссарли илис Суворовла ме­даль бедиб.
Хайдакьла районна бекI ГI.Те­ми­р­­булатовли И.Мустапаев пачалихъла ша­багъатличи лайикьикниличил мубараквариб ва бургъантала асилти баркьудлумани цаванзаланти разибирахъниличила, илкьяйдали илди гап-чяхIличи лай­икьли биъниличилара буриб.
«ВатIа хъархIерагардеш бал­та­­хъули, гIяхIцад хайдакьланти гъаб­­­задешличил ва хIурмат-кьи­мат­­личил Украинала миллатчибачи къаршили бургъули саби. Илда­ла лугIилизив Ильяс Мустапаевли­ра ВатIайчи диги дакIудирули, ур­кIила чIумадешличил дявила чебла таманбирули сай. Сунела гIибратличибли илини сай Хай­дакьла гьарли-марси урши, Ва­тIа хъархIерагардеш батахъес хIя­дур­ли виъни чебаахъиб.
Ильяс Суворовла медальличи лайикьикниличил уркIи-ур­кIи­л­авадли мубаракирулра! Ил ва цар­хIилти нушала дурхIни чедибдешличил чула хъалибаргуначи чарбухъи дигулра!» — викIи ГI.Те­мир­булатов.
«Хайдакьла район» МР-ла
администрацияла пресс-служба