«Нуша чедидирк­ниличи вирхулра»

Бургъантас медаль­тира ор­ден­тира дед­луг­ни ва илди ша­багъатлабирни гIяхIси саби. Амма лебтасалра илди чула бегIтачи мицIирли чарбухъни бегIлара чебяхIси ва чихъси ша­багъат саби. Илгъуна ша­б­агъат кьисматли саби кьа­дарбирахъусира. Россияла гьа­рил ургъаннис илгъуна ша­­багъат кьадарбиаб ва ле­билра солдатуни чула неша­начи, узби-рузбачи, дурхI­на­чи, шантачи арали ва че­диб­дешличил чарбухъаб.

Ишди бурхIназиб Дахадаевла районна Кьялкнила шантира дигеси анцIбукьли разибиахъуб. Ил шилизивадси Украинала дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дируси ИсмягIил ХIяжиевлис «Гъабзадеш багьандан» ибси медаль бедиб.
Жагьилтала гIямрулизиб гIяр­миялизиб къуллукъбирни мягI­­ничебси баркьуди саби. Им­­цIаливан илар сари илдас гьарли-марти гъабзадешла бар­кьудлуми дурадеркIес ва вегI­­ла улка, хъали, хъалибарг мяхI­­камдирес имканти ал­кIу­тира. ИсмягIил ХIяжиевли хасси бал­­буц бехIбихьибси бар­хIи­ли­­­чирад бутIакьяндеш дирули сай.
Дубурлан уршили 2008-ибил дусла майличиб РФ-ла оборонала Министерст­воличил РФ-ла ВС-лизиб къуллукъбарес ибси вягIда къул­басбарибсири. Къуллукъби­руси манзиллизиб илис сержантла, кIинайс младший сержантла ва гIур старший сержантла у бедибсири. Дявила анцIбукьуни дехIдихьес гьалав ил взводла командирла заместительла къуллукъличи катурсири. ВягIда хIясибли къуллукъбируси манзиллизив И.ХIяжиев декIар-декIарти мер-мусаличир дурадуркIути дявила анцIбукьуназир бутIа­кьяндеш дирули калунсири.
Украинализир дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирухIели, иличи взводла обеспечениела (гIеббурцнила) командирла къуллукъуни хъар­дарибтири. 2022 ибил дусла бехIбихьудличиб илис пра­порщикла у бедибсири. Дявила хасси балбуц бехI­бихьибси бархIиличирад илини илар бутIакьяндеш дирутири ва бухъянси манзиллизив хъалибаргличил бархбас кабизахъес имканти агартири. ИсмягIил ХIяжиевличил барх бургъантани бурни хIясибли, дубурлан урши ва илала рота хIярхIубала заблиу бикибтири ва илхIели бахъалгъунти бургъанти алхунтири, ИсмягIил вя­­хъибсири.
ИсмягIил Москвализибси дявила госпитальлизи дяхъурби сагъдиахъес багьандан вархьибсири. СагъиубхIели ши­лизи вакIили, тухумти-шантира чебаили гIергъи, кIи­найсра СВО-лизир бутIа­кьяндеш дарес арякьунсири. Иш­бархIилизибра илини хасси балбуцлизир бутIакьяндеш ди­рули, сунела дявиласи чебла таманбирули сай.
ИсмягIил ХIяжиев вирхули сай россияланти цабиубли гъабзадешличил бургънили­чи. «Дурала улкнази гьаббухъунтала ишаб гъамти цундешлизиб кали саби. ВегIла нешра дудешра секьяйда уббатес вируси адамли? Ил­хIелира ВатIан багьандан ургъес хIейгули. Нуни илгъуна се­кIал сеннира аргъес вирули ахIенра. Иш вегIла ванза саби, вегIла мер-муса сари. Бархьси саби, ургъес гьамадси ахIен, амма нушани илгъуна чебла таманбарес хIяжатси саби. Нуша чедидиркниличи ну вирхра вирхулра», — бурули сай ВатIа гьалабси чебла ламусличил ихъни багьандан дахъал дявила медальтира грамотабира сархибси ИсмягIил ХIяжиевли.
Кьялкнила шилизиб Ис­мя­гIил ХIяжиевличи неш-ду­деш, хьунул ва хIябал дур­хIя хIерли саби. Илдас халаси бар­каллара балахъули саби ургъанни сай гIевурцни багьандан ва гъамси манзиллизив чедибдешличил хъули чарулхъас или балахъули сай.