Кьисматла кьяркьдешли…

Хабарагарли Тур­ция­­ла ва Сирияла хал­­кьличи бакIибси балагьли дунъяла адамти тамай уркI­бухъахъун. Бахъал алхунти адамти ва харабдиубти ша­гьурти чедиахъухIели хIей­ги­бил­зули, хIулби нургъба дир­цIули сари. Халати юртани гъятI­диибхIели, бахъал адамти бебкIиб, дяхъи-хъаслизи бикиб. Амма бугIярси ишгъуна аргълизиб чумал бархIи мицIирли кали хьалли, ил­ди баргес хIебирули гIурра чум лебал балуси агара кьалли. МицIирли лебалал ба­гьес-декIар вирару? Агь, кахси балагь бакIиб кьалли бу­сур­­ман инсунтачи.
Паргъатли хIерикIес тя­хIяр агарагу гIянжи-къар­къу­баубадли алхунтира язихъси хIяйчибти адамтира дура­бил­тIухIели. Илгъуна ман­зиллизиб вегIли сегъуналра ку­мек­барес хIейрухIели, гьа­тIи­ралра цIакь­ли кьакьаикIахъули сай адам.
ТIабигIятла балагь-кьадар­лизиб къияйзи бикибтас кумек гIеббаахъес, дунъяла цар­хIилти халкь кьяйда дагъис­тан­лантира къалабабикиб. Фу­­раби дицIили Турциялизи дур­­хьу­ти ваяхI чедиухIели, уркIи циила ряхIяткабирули саби. ТурциялантикIун нушала унруби саби. Унралис къиян­ди­киб­хIе­ли, кумек гIеб­би­ахъесра хIя­­жат­сигу.
Халкьличи итдицад балагь-кьадар чедуркъубхIели, хъулк­нира хъямчибира чула цIахти баркьудлумази ихъули биъниличила баянти иргъухIели, тамаша-хIяйранрирулра. Илгъуна агилизибси Турцияла шагьуртазирти тукентазир масани хъямдирутас адамти викIес вирусив? Иличибра децIагесигу бебкIибтачирти мургьи-арцла ваяхI чус дирнира. Илгъуна кахси баркьуди адамли дура­бур­кIу или гьанхIебиркигу. Чина духесара илдани илкьяйда дикахъибти мас-хазна?
Видеобазибадли турциялантас ва сириялантас кумекбарахъес дугьабилзутира дакIубухъун. Илдани тиладибирулри къияйзи бикибтас дедес багьандан арц цаладяхъяхъес. ГIур багьарбиуб илдани адамти биргIябургули саби, рахли илди бикIути баянти хIясибли чили-биалра арц дархьаалли, ил туснакъируси сай макрукьяби гIеббуцни багьандан бикIутира. Гьу, чичи вирхуси, се бируси, кумекбарес дигусили чина арц дурхьути или халкь бачабархили саби. Цалис къияндикалли, иличибли давлачеббиэс дигутира лебли буили кьалли. Илгъуна давла сецадхIи пайдалабаресара хIяяагартани. ХIябилра вайти анцIбукьунала бикьруми детаэс кьадарбиуб кьалли…
Сегъуналра гIяйибагарти адамтачи дебали кахси балагь бакIиб иткъира къиянси иш манзиллизиб. БиштIатира бахъ язихъбилзулигу. Бара акIубти, гьалабван кьяшмачи тIашбизурти, хIербиэс бехI­бир­хьути… Улас, кьяркьси кьис­мат­ли чум азир адамла гIям­ру къяб­дердахъилира, чула­хъу­нала лугIи сецад имцIа­би­ахъуб­лира…