Февральла пашманси бехIбихьуд

Ну савли-жявли арилзусира, сагати хабуртачи лехIирхъус, илди дучIас, кофела бужас, гIяхIси гьавличир риэс кьасбирис.

Амма ца кахси хабарли дебали уркIаира: Турциялизир савли 4 сягIятра 17 минутра дикибхIели, цIакьли мерсдакьниличила. Цазаманализир 5 шагьарлизир мерсдакьири. ИлхIели Турциялизиб хIербирути дила юлдашуни-дагъистанлантачи лукIес рехIрихьира. Игъбарлисван, илди цархIил шайчиб хIербирули буилри ва мерсдакьниличила багьурли ахIенри. Телефонтази дурхьути суратуни-видеоби чедиухIели, уркIи дебали кьакьабикIулри. Дунъяла мусибат… Наб ил улка дебали дигахъуси саби, чуйнара ила рякьунсира. Антальялизиб Евразияла поэтунала энциклопедия бархли дурабухъунсири, Россиялизирад ца ну сарри лерси. Набзиб «Стамбул глазами Бикеханум Алибековой» бикIуси видеофильмра леб, нуни дагъистанлантачила ва турциялантачила гIяхIцад очеркуни делкIунти сари. Бурасли, илар сарри ну хабурти лукIес ва назмурти цаладирхъес рехIрихьибсира. Гъайла къантIа, Турция дила уркIилис дебали гъамси мер бетаур. Илав хIерируси дагъистанлан, Сергокъалала районнизивадси бизнесмен ГIяли Зубайруевич ГIябдуллаевра рухIлашал гъамси адам сай. Илини цаибси бархIил сунела юлдаш Левент Дюлегёзличил дарх ери-юрт гъятIдиили, дураб калунти адамтас ванати юргъанти дархьиб. Меценатли мурталра яшавла шуртIри камтас, спортсментас, пагьмучебти адамтас, бусурмантала байрумтала замана кумек гIеббиахъуси саби. ГIяли Зубайруевичгъунти адамти Турциялизиб бахъал саби. Илдани бетонна гIенбала удиб жайзиб бургъути адамти берцахъес халати къайгъни дакIудирули сари. ЧевяхIси Аллагьли илдала балга-дугIя ва гIяхIти баркьудлуми кьабулдараб, къиян-жапализи бикибтачи уркIецIибараб!
Агь, дила турцияланти, дила назмуртачибли хIушала децI кIунбицIахъис, изала хIярхIбирахъис… МялгIун февраль дуцIли шалгIеббулхъули саби, сунела къуллукъ абикайчи яхIдуцес хIебиубли, сагадан март вавалибирхъули саби…