ХIянчи детурхули

Улкала азаддеш батахъес бургъутачила ца минутлисалра хъумартес асухIебираргу. Дагъистанна халкьли биругIебли чула гIяхIгъубзни гIеббурцули саби. Россиялизиб бузескаиб «Нуша дарх сарра» бикIуси балбуц.

Илала дазурбазиб нушала регионна халкьли бургъантас халаси кумек бархьили саби. Лерилра районтани балбуцлизир жигарла бутIакьяндеш дирули сари. ЦацабехIтани берк-бержла продуктуни, цархIилтани — дармунти, ванати палтурти, динди ила дашахъули сари.
«Нушалайс ибулра. Дагъистан» бикIуси бал­буцлизир бутIа­кьян­деш дирули сари Къизларлизиб­си «Грата» бикIуси модельертала Академияла филиалли. «Грата»-ла филиалтала хIянчизарти жигарчебли бузули саби. Избербашлизибси «Грата»-ла филиалла хIян­чизартани заблиур челгьути плащани; МяхIяч­къа­лализир – ванати палтар, кьапIни; Къизилюртлизир – варгьи-дабри ибули сари.
Илгъуна сабухъчебси бузерили чедибдеш гъамбирахънилизи белгиси пай кабирхьули саби.