ГIямрулизир детерхур

Нушала респуб­ли­ка­лизир гIергъиси за­ма­на гIяхIцад дарс­дешуни кадиркули сари. Ил­дазирад дахъалгъунти ну­ша­ла республикаличила гIяхI­ла шайчирти пикруми ал­кIахъ­нилис кумеклира де­та­ру­ли сари.

ЦацабехIти пи­кIу­ли­гу се дирути нушаб маж­ли­­суни ва фестивальти или? Ам­ма илдигъунти дал­дуцуни ахъси даражаличир дура­дуркI­нили, нушачи цар­хIилти улкназибад гIяхIли баш­­ни­ли имканбикIахъули саби Да­­­гъистан машгьурбарес. Гьай­гьай­рагу, гIяхIти гIях­Iял­­деш­ли­чилра гIя­да­туначилра ха­бар­дерхурти сари нушала рес­пуб­ли­каличила.
ХIера, ишди бурхIна­зиб­ра, ил­дигъунтала лугIи­ли­зи­бад­си­ли бетаур, МяхIяч­къа­лализиб бе­тер­хурси халкьани-ургабси берк-бержла туризмала VISIT DAGESTAN 2019 бикIуси II-ибил фестиваль. Иличи вякьун Дагъистан Республикала БекI Владимир Васильевра.
Балбуц ибхьули, халкьани-ур­гавси судья Н.Баратовли регионна руководительлизи лебилра, ил лугIилизиб – судьябира, Дагъиста базарла давлачебдешли ва продуктунала даражали тамашабиахъубли саби или буриб. «Баркалла биаб Дагъиста зяхIматчибас, ил­дигъунти гIяхIти овощуни ва цIедеш дашахънилис. Иличи че, Дагъистайзир дертур ниъра дебали бизити сари», —чеимцIабариб илини.
Ириъ баягъи ил фестиваль бегI гьалаб сабри республикализиб дураберкIибси. ИлхIели балбуцла бутIакьянчибани бир­­хауди бихьибсири берк-бержла байрам гIядат­ла­сили бе­­тар­ниличи. ХIера, илдала пик­­руми-кьасани гIямрулизир де­тер­хур.
Ишдусла фестивальличира 16 улкализибадти 123 бу­тIакьянчи ва 31 эксперт бакIиб.
Сунела яргализиб, Россия­ла ресторантала Федерацияла вице-президент Леонид Ге­либтерманни халкьани-ур­габ­си берк-бержла Центр­лис иш­бархIи Дагъистайзиб бетурхуси байрамла мягI­ни­чеб­деш­ли­чила буриб. «Камси замана ар­кьян, ва нушани Дагъистайсцунра ахIи, арагIебли Россиялисра ва илала бузерилизир бу­­тIа­кьян­деш дирути дахъалгъунти улкнасра иш балбуц кьад­риласи биъни иргъехIе», – викIи ил.
Гьайгьайрагу, дигеси саби чебяхIси даражала судьябани республикала ванза бузахъантани дурайуси продукциялис ахъси кьимат кабатнира.
Фестивальла бутIакьянчиби разилири саби гIяхIялдеш дарес балуси ва берк-бержла гIяхIти гIядатуначил машгьурси ванзаличи гIяхIладли бакIес имканбакIниличи.