Илдала гьалаб нушани икрамбирулра

Апрельла 8-личиб Ж.Ами­рар­с­лановла уличилси ЧIи­ши­­лила урга даражала шко­ла­ла бучIанти илабси мемо­риаль­ный ур­кьу­­лила гьалаб цалабикиб.

Илдас ди­гул­ри Россияла МВД-ла духIнарти гIяс­куртала Северный Кавказла регионна командованиела къалабаси кабизла 49 бри­гадала хIялумцIантала де­кIар­си 242 ибил батальонна хIя­лум­­цIан­тала 4-ибил ротала гIяхI­­гъабза командир, майор Жам­­булат Амирарслановла хIур­­мат­барес, ил гьаникахъес.
Алхунси сай ил 2013 ибил дусла апрельла 8-личив, къачагъуначилси дявилизив, Ингушетияла мер-мусаличив. Илала у саби 2013 ибил дусла сентябрьла 1-личибад бихуси ЧIишилила урга даражала цахIнабси багьудила школали.
Школала мугIяллимтани (ил­дани сабри балбуцра хIя­дур­барибси) бучIантази Ж.Ами­рар­с­ланов бегIлара игитдеш ва асилдеш лерти Дахадаевла районна марти уршбазивад ца сай или буриб. ЧIишилила бучIанти чула цаванзаланна хIурматбирахъес, илала уличи лайикьбиркахъес жибариб.
Илала гIергъи бучIанти Жамбулатла гъамтачилра къар­­­шибикиб ва барх хIябличи бя­кьун. ДурхIнани игитла хIяб­личи вавни кадихьиб.
***
Ил тема хIясибли наб имканбакIиб гъабзадешла дарс­ра дураберкIес. Илала ку­мек­­­­личил дила кьас сабри бу­чIан­тас патриот бяркъ бедес, къа­­чагъуначилси дявилизиб ал­­хунти игитуначила гьанбика­хъес.
Амирарсланов Жамбулат­ МяхIям­ма­дович акIубси сай­ 1981 ибил дусла мартла 16-ли­чив ЧIишилила шилизив, ба­­­хъал дурхIнала хъалибарг­ли­зив.
Гъабзадеш лерси, цIакьси, селизивадалра уруххIекIуси ил лебтасалра гIя­хIил­зусири. Сайра, иш дунъяличивадси адамгъуна хIейри. Илкьяйда хIебиаллири, се­кьяйдали баянбируси 32 дусла гIям­руличир илини ишдицад дахъал шабагъатуни каснира: «Гъабзадеш ва игитдеш багьандан», «Спецназлизиб къуллукъбарни багьандан», «Северный Кавказлизир кадикибти дявила анцIбукьунала бутIакьянчи», «Россияла МВД-лис 200 дус», «Асилдеш багьандан» медальти, «КъуллукъбирухIели декIарухъни багьандан» 1,2,3-ибти даражлумала михъирличи диршути лишанти, «ВатIа гьаларти къуллукъуни багьандан» 4-ибил даражала орденничил, илкьяйдали «Россияла Игит» чебяхIси шабагъатличи вебкIили гIергъи гьалаихьибси сай. «Гъабзадешла орденничил» вебкIили гIергъи шабагъатлаварибси сай.
Жамбулатли суненира иги­тунала хIур­матбирусири. Дур­хъати мераначи вашес дигахъи.
Гьанагарси анцIбукь кабикес баз гьалабра Рен ТВ телеканалла съемкаби кайсуси кьукья Жамбулатла частьлизи бякьунсири, игитличил тянишбиэс ва арагIеб улкаличи иличила хабар тIинтIбиахъес ибси пикриличил.
Дарсличиб нуни илкьяйдали гьан­хIе­бушес хIериубра ВатIан балтахъули алхунси Амирарсланхъала цагьатIи узичила. Ил сай МутIалиб Амирарсланов. Алхунсири ил 2012 ибил дусла августла 6-личив, Чечняла Республикализир Конс­титуцияла тяхIяр-кьяйда гIер­дурцнила шайчирти дявила къуллукъуни тамандирухIели.
Илди игитунала хIурмат­барили, минутлис лехIдеш багьахъурра.
Нушани мурталра Жамбулатличи ва МутIалибличи халаси пахрубирехIе. Илдачила хъумхIертни нушала чараагарси чеблара саби.