«Нунира гIеббурцисра!»

ХIера, илдигъунти дугь­бачил «За­ма­на» газетала редак­ция­лизи ацIиб ДР-ла Халкьла Собраниела депутат ва миллатла поли­тикала, жа­ми­гIятлара диннара ца­ла­­бя­хъу­нала масъултала, пар­ла­ментуни-ургарти барх­ба­су­нала шайчибси Комитетла член Шамил ХIясбуллаевич ГIямаров. Гьайгьайрагу, гъай «Газета – гьарилла хъули!» бикIуси балбуцличила сари.

Дусла ахирличиб сагаси дуслис газета­би-журналти къулбасдирнила хIяракат ду­ра­буркIес дехIдихьибхIели, нушани илгъуна балбуц бетерхахъес кьасбарира. Илизир жигарла бутIакьяндеш дарес дигутира итмаданал дакIубиуб. Илдигъунтала лугIилизивадси сай Шамил ГIямаровра. Гъамтас, тянишунас, гьести гIямрула ва яшавла шуртIри къиянти яра усалти адамтас газетаби къулбасдарес ибси кьасличил сайри ил редакциялизира гьаввакIибси. Иш яргализирра илини Лавашала районна Хъарлябхъула шила администрацияла хIянчизартас, школала мугIяллимтас газетаби къулбасдариб. Илгъуна асилси баркьудилис, даргала рухIла давлаличи уркIи изутала шайзибад халаси баркалла балахъулра!
«Замана» газетала редакцияла хIян­чизартачилси гьунибаъниличир Ш.ГIя­ма­ровли нешла мезла аги-кьяйда­ли­чила, чеалкIуси наслулизир миллатла мезаначи диги адилкьнила масъулти ахъдуциб.
«ИшбархIи ну вакIилра дарган мезличил дурабулхъуси республикала газетала редакциялизи. Газетаби къулбасдирнила хIяракатлизирра бутIакьяндеш дарира. Цар­хIилтазира ил баркьуди гIе­ба­сахъес маслигIятбирулра. «Га­зета – гьарилла хъули!» би­кIуси балбуцла кумекличил мил­­латла мезличил бучIес дигути гIеббурцес имканбикIур. Вир­хулра, ахърила бегIтани ил шайчиб икьалабирниличи. Гьайгьайрагу, ил сабабли дар­гала районтала бургачира дугьаилзулра: Ахъушала районна — ГIябдулкаримов МяхIяч Кьадиевичличи, Сер­­гокъалала районна — ГIя­ма­ров МяхIяммад Амировичличи, Хайдакьла районна — Темирбулатов ГIялим Мя­хIям­мадовичличи, Да­ха­даевла районна — ГIяб­дул­кьа­диров МяхIяммад Абубакаровичличи. Ишаб ну­ни багьурра Лавашала районна бекI Дабишев Шамил МяхIяммадовичлира газетаби къулбасдарниличила. Дебали разивиубра илгъуна бархьси баркьудиличи. ЦархIилти районтала бурганира ил масъалаличи пикри бяхIчиаили дигахъира. Илкьяйдали дигулра дугьаизес дила бархкьябачи — ДР-ла Халкьла Собраниела депутатуначи, РФ-ла Пачалихъла Думала депутатуначи – НурбяхIяндов НурбяхIянд Мя­хIяммадовличи, ХIя­са­нов Жамаладин Набиевич­личи, политикала ва жа­ми­гIят­ла хIяракатчибили сабти дарган­тачира.
Иш нушала цахIнабси баркьуди саби: даргала миллатла культура ахъбуцни ва нешла мез гьаладяхI дашахънилизи белгиси пай кабирхьни. Илди дурхъати лишантани сарра ну­ша гьарли-марти даргантили де­та­рахъути», — дугьаизур депутат даргантачи, редакциялизиб бетерхурси гьунибаънила дазурбазив.
ДирхехIе, газетаби къул­бас­дирнила хIяракат гIеб­бур­цутала сияхI сагати умачил чебирцIниличира.