масъулти гьунчидикахъес бажардибикиб

Бара гьалабван, «Дагестанская правда» газетала редакциялизив ДР-ла хъали-цIала, архитектурала ва лушнила шайчивси министр Артур Сулайбанов журналистуначил гьуниваиб. Илини ишдус ведомстволи дурадеркIибти хIянчила баянти каиб.

Дурала улкнани Россияличи чедихьибти къадагълумачи хIерхIеили, лушнила кьяли цацадехIти бяхIчибизуназиб гьалабяхI башахъес имканбакIиб. АрагIебли касалли, ведомство 2022 ибил дуслизир арзахъес гьаладихьибти масъулти гьунчидикахъес бажардибикили саби.
ДР-ла лушнила Министерстволи 3 миллатла проектлизир ва 9 пачалихъла программализир бутIакьяндеш дариб. Гьайгьайрагу, гIяхIти хIясилтира чедаахъили сари.
Министрли бурни хIясибли, дусла ахирлис, пачалихъла кумекличибли,18 азир хъалибарглис хъали-цIала шуртIри гIяхIдухъахъес имканбакIиб. 2022 ибил дуслизир халкь шинничил гIеббурцути 59 объект ва 7 шин шайчи аркути объект делши сари. «Шагьарла къулайти шуртIри акIахъни» проект хIясибли, 47 мерла хIукуматла органтазирти 179 мер-муса къулайдариб, адамтази бамсриихъахъути унхъри акIахъуб.
Ишдус нушала республика багьудила учреждениеби лушнила хIекьлизиб цаибил мерличи дурабухъи саби. Республикала инвестицияла программа, илкьяйдали «Демография» ва «Образование» проектуни гIямрулизир детурхахъули, 158 багьудила объект тIашдатур: 103 –школа ва 55 – дурхIнала анхъ.