Игитдеш чедаахъес имканти камхIедирар

«Игитдеш дакIудареси мер мурталра бируси саби» М. Горький

Нуни иш гIяхIгъаб­за­чила 2019 ибил дус­лизиб «Игитуни балес гIягIнити саби» бикIуси макьала белкIунсири. МяхIяч­къа­ла­ли­зибси «Корсика» би­кIуси бамсриихъуси Каспи урхьула дублабси мерличиб Ахъушала районна Цугнила шилизивадси Камал Кьур­ба­­новли, сунела гIям­рулис урехи лебниличи хIер­хIеили, кайгIути хIябал хьунул адам­ла гIямру дерцахъиб. Ил игитдешла анцIбукьличила нуни телефоннизибад Цугнила ши­лизивадси вахъхIила му­гIял­­лим дила юлдаш ХIусин Кьур­­­бан­мяхIяммадовлизи бу­риб­­сири.

«Ил анцIбукь дила хIулбала гьалаб кабикибсири. КайгIути хьунул адамти берцахъибси дила рурсила урши Камал сайри. Берцахъибтира хIябал хьунул адам ахIенрину, кIелри. Ца хьунул адам чилалра кумек агарли урхьула дубла раилри», — викIар юлдаш набзи.
Дагъистанна медакадемиялизив учIуси сунела виштIал узи МяхIяммадрасул 20 дус виънила шадлихъличи вакIибси уилри Чечнялизив контрактникли гIярмиялизиб къуллукъбируси ХIусинна рурсила урши Камал. Ил заманалис илала кIел шабагъатра лерри: цаибил – «Кавказлизиб терроризмалис къаршидеш дирнила бутIакьянчис» бикIуси медаль. КIиэсил – «Дявила асилдеш багьандан» бикIуси, гьарли-марли дявилизир гъабзадеш чедаахъибси ургъаннисцун бедлугуси медаль саби.

Игитуни мурталра игитунили кавлути саби
Ишди бурхIназивра набчи дила юлдаш ХIусин Кьур­бан­мяхIяммадов вакIиб. Илини набзи сунела рурсила уршила цагьатIи гъабзадешла гьунарличила хабар буриб.
Камалли Ахъушала районна Цугнила урга даражала школа таманаибси саби. Да­гъистанна педуниверситет бел­чIунси Камал Россияла гIяр­миялизи къуллукъбарес аря­кьунсири. ГIярмиялизиб къул­лукъбирули ил Оренбурглизив калунси сай. Къиянбулхъули бурги илала бегIтас (неш учительница сарри, дудеш – строитель), Камалла кIелра биштIати узизи чебяхIси даражала багьуди касахъес. Ил багьандан илдала халал узи Камал 2017 ибил дусла августличив гIярмиялизиб вягIда хIясибли къуллукъбирес чарухъун. ХIябал дус дикили гIергъи, гIярмиялизиб вягIда хIясибли къуллукъбирни гIурра даимбариб.
Россияла гIярмияли Украинализиб дявила хасси балбуц бехIбихьибти бурхIначивад Камал Кьурбанов илав сайри. 2022 ибил дусла мартла 11-личив ил вяхъибсири. ХIера, секьяйда бурулил ил анцI­букь­личила радист-раз­вед­чик гIядатла ургъан Камал Кьурбановли:
— 2022 ибил дусла мартла вецIну цараличивад вехIи­хьили, бархIехъ нуни постличивси къараулчи варсварибсири. Постличивси ну Мариуполь шагьарлизибад башути бургъантачи ва дявила техникаличи хIерикIусири, ва илабад нуни командирти лебси мерлис къараулбирусири. Мартла 15-личиб, бархIехъла замана, машинабала гьунила алгъай шайчирад транспортерти-тягачуни (МТ-ЛБ) нушачидяхI ляркьули чедаира. Хабарра агарли, набчи баэс 50-60 метр лералли, ца МТ-ЛБ баргбердиб. Баргбердла ругерли (взрывная волна) ну шайчи игьубра. ХъарчIайзивад вяхъибси, ну гарчкайублири ва къагъкайублири. ЧеваргъибхIели, нуни цIали игуси МТ-ЛБ ва иличибяхI дуцIбикIути бургъанти чебаира. Кумекличи бакIибтани командирти лебси хъули арукира ва илаб наб медицинала цаибси кумек гIеббаахъиб. Мартла 20-лис дила някълизибси дяхъи шахали башес бехIбихьиб. Ну Мариуполь шагьарла поликлиникализи арукира. Мартла 22-лис тухтуртани дила някъ чеббяхъес пикрибариб. Ну ил чеббяхъяхъес разихIейкира. Илис гIергъи ДНР-ла Никольское бикIуси шагьарлизи арукира, илавадли – Ростовла госпитальлизи. Илаб, госпитальлизиб, хирургияла отделениела заведующий мякьлав левли, набзи кумеклис цахIнар лугути арцличила бурибсири (2022 ибил дусла мартла 5-личибадси РФ-ла Президентла Указ): бетаурси дяхъи хIясибли ну бяхъибтала илгъуна категориялизи керхурлири. Ну вяхъибхIейчивад вецIъибил баз кабиркули саби, амма арц гьандуршуси чилра агара, — тамандариб ургъанни дурути.
Камал Кьурбановли дурути сунела рапортлизир мардирули сай сержант Илья Николаевич Марковли ва тухтуртала да­х­ъал комиссиябани.
Камал Кьурбановла гIер­гъиси хIукуматла шабагъат 2022 ибил дусла апрельла 27-личиб гибси Суворовла медаль саби. Суворовла медальличил шабагъатлабирути саби, чула гIямрулис урехи лебниличи хIерхIеили, дявилизир гъабзадеш ва игитдеш дакIударибти бургъанти. Камал Кьурбанов илдала лугIилизивадли ца сай.

Ургъаннис гьарбиз хибси гьайкар
Камалличила дила макьала белкIи таманбарибхIели, набчи илала нешла узи Мухтарла зянкъ дакIиб. Нушала ишгъуна ихтилат бетаур.
— Чевверхи, ХIяжимурад, — викIар Мухтар, —хIечил къаршиикниличи вахъ разивиубси дила дудешли Камалла записная книжка хIези чебаахъес хъумкартурли сай.
— Ил записная книжкализиб ургъанни барибси белкI-мага лебу? Селичибли ил цархIилти белкI бирути книжкабазибад декIарбулхъули? – хьарикIулра ну.
— Ил кIина бяхъили саби, — жаваб чарбариб Мухтарли. – Ит бархIи ургъанна михъирла кисалаб ил къаршибикибси хIебиалри… (Мухтарли буруси таманбарес хIейуб ва телефон бишахъун).
Телефон бузескабиибхIели, нуни записная книжка набчи хахъес Мухтарлизи тиладибарира.
Ну тамашавиубра ва кахиубра ил кIел мерличибад мегьла бургIлумани бяхъибси записная книжка чебаибхIели. Ил гIяхIцадла бабза, хьанцIа мужаллатличилси, гIягIниси белкI бирес михъирла кисалаб бихуси книжка сабри. «Укрзалiзниця» саби илала гьарил бяхIлизибси белкI. Гьаларти авал бяхIлизир Камалли делкIунти бургъантала умира лер. КIиибси хIярхIя, ил книжкала хIябал бутIала ца бутIаличи бетаили, тIашбизурли саби. Иш яргалис дила някъбазибси записная книжка ургъанна жан дерцахъибси гьайкарли уббухъи саби.