Мургьила хатIличил…

Писатель инсаниятла мугIяллимлизи халварес вирар. Илини сунела пагьмула мурхьдешличирли адам челябкьлализив секьяйда вирес хIяжатлил гIеббурули сай. ГIяхIмадхан Абу-Бакарла дагьрилизи илдигъунти караматдеш минадиънилис бикьрили детаур илини ручка дуруб барили, магьила кIапIилизи мургьила хатIли алъунтиван варакьдарибти лугIилашал дахъал жузи. Илала жузани дугила цIябдеш кIунбицIахъуси шихъла бац абалкахъи, адам къардхIевхъесли гьалавяхI викуси сай. Илгъуна сайхIели ахIену гIярбукIла пагьмуртани парчбикIуси ванзаличив акIубси гIяхIгъабзали дунъяла гьарил гIямзила мерлабиубти бахъал бучIантала уркIби ясирдуцибти.

Илгъуна дубурланнис ахъси кьимат бедлугули, иличила лебгIеб жагаси жуз балкьаахъур адамтас гIяхIдешуна риркьес хIерумсуси БяхIяндова Перзият Кьурбановнани. Илини писательличил барх бучIантачил, бузантачил, ил ункъли валутачил, илала шанти-тухумтачил гьунибаъниби дурадеркIиб. Поэтуначи, писательтачи, журналистуначи, гIялимтачи ва гIядатла адамтачи хъарбариб ГIяхIмадхан Абу-Бакарла гIямруличила баянти гьандикахъес ва жузлизи кадерхахъес. Пергер дубурлан хьунул адамли сунела харжаначил бахъла уркIби разидиахъесил жуз дуракаиб.
Урусла театрлизиб ил жузличил адамти тянишбирнила ва писатель гьаниркахънила къугъаси балбуцра дураберкIиб Перзият Кьурбановнани. Ила даргала районтазибад ва республикала шагьуртазибад бахъал адамтира цалабикиб. Балбуцра сунени сабри бузахъуси.
Писательличила гьанбикуначил гъайбухъун «За­­мана» газетала хIянчизарти, ГIярбукIла шилизибадти писательти, гIялимти, Дагъистанна жузала издательствола хIянчизарти ва бахъал цархIилтира. ДГУ-ла профессор, филологияла гIилмуртала доктор Муса БяхIяммадовли сунела докладлизир писательла гIямруличил ва творчестволичил дархдасунти баян­ти гьаладихьиб.
— Лебтасалра гIячихъси саби Дагъистан поэтуналара писательталара мягIдан биъни. ХХ-ибил даршдуслис гьалаб Дубуртар Улкала литературализиб прозализиб бузути лебти ахIенри. Нушала литературализив бегI гьалав хабарагарли заклизиб дакIубухъунси савлила шалдаван ГIяхIмадхан Абу-Бакар вагьаривиубсири. Илкьяйдали ил Дагъистанна цаибси писательла уличи лайикьикибсири. Р.ХIямзатов илис викIусири: «Ил Дагъистанна литературала савли сай».
Россияла писательтани ГIяхIмадхан Абу-Бакар мурталра ахъли кьиматлавирусири. Георгий Гулиани белкIунсири: «…Дагъистанна литератураличила ну пикривикIасли, дила аргъайзир Дагъистанна дубурти мицIиртиван гьаладилзан. Илдала гьалар къунби дурес бетхIерар, сенахIенну дубурлантани дев ахъли кьиматлабируси саби. Девла багьа мургьила битIакIличил саби илдани цугбурцусира. Дагъистанна прозаличила пикривикIасли, дила хIулбала гьалав ГIяхIмадхан Абу-Бакар да­кIуулхъан».
Писатель сегъуна саял багьес багьандан илала ВатIайзи укьес хIяжатси саби или бурули бирар. Урусла машгьурси поэт Василий Федоров викIусири: «Ну Дагъистаннизи вякьунсира. Ваира ГIяхIмадхан Абу-Бакарла ахъти дубуртачи мерлабиубси ватIайзи – Кубачира. Илаб даршдусмазиб хIербирути саби дунъяличи чула хабардерхурти мургьи-арцла устни. ИлхIелицун аргъира нуни машгьурти устнала някьишла жура секьяйда писательли сунела къантIти хабуртази бухIнакаилил».
Дубуртар Улкала пахрули ветаурси писатель Дагъистанна литературала ахъанайтачи хIур­мат­личил ва чихъли ухули ацIибси сай. Илала у мургьила хатIли белкIи саби Кубачила, Даргала, Дагъистаннацунра ахIи, лебилра улкала тарихлизира. Багьудлумачи гъаргъдешли ГIяхIмадханна творчествола дигIяндешуни гьаргдарибтири. Ил школализив учIухIелил творчестволизив узес вехIихьибсири.
ГIяхIмадханни дудешла «алмаслис лугIяндеш хIяжатси саби, адамлис – багьуди» ибти гъай гьачамалра хъумхIертур. 1951 ибил дуслизив ил Москвализибси литературный Институтлизи керхурсири.
Студент вирухIели ГIяхIмадханни дарган мезличи кинофильмаби шурдалтутири. Ил секIай ил драматургиялизи ва кинодраматургиялизи киб.
Узули калун «Гьалмагъдеш» альманахла ре­дакторли, «Ленинна байрахъ» газетала редактор­ли, Дагъистанна писательтала Союзла жавабла сек­ре­тарьли, «Советский Дагъистан» журналла бекI редакторли.
1954 ибил дуслизиб илала «Савли» бикIуси наз­муртала цаибси жуз дурабухъунсири. ГIур илала жузи дурадулхъескадииб Дагъистаннизирцунра ахIи, Москвализирра ва дурала улкназирра дархли.
ГIяхIмадхан Абу-Бакар СССР-ла хIябал союзла член сайри: писательтала, журналистунала ва кинематографистунала.
Писательли сунела произведениебазир ахъдурцути темаби, ишбархIира аргъбаибтили кавлули сари. Илини даргала халкьла мухIлила творчество ункъли пайдалабирусири. Произведениебала игитуни дебали гIяхIти, пасихIкарти, чучибадли мисал касести саби.
Ил чевяхIси писательличила хъумхIертахъести баркьудлумира дурадеркIес чебиркур. Дарган мезли ва урус мезли илала лерилра произведениеби дураэс хIяжатли сари. ГI.Абу-Бакарла уличилси стипендия кабизахъесра гIяхIси саби ДГУ-ла ва ДГПУ-ла ункъли бучIути студентунас. Прозала ва драматургияла шайчир ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличилти премияби кадизахъес гIягIнили сари.
Гъайбухъунтани чула пикруми дурили гIергъи, сценаличи ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла гIяртистуни дурабухъун. Илдани делчIунти далуйтани ва дарибти делхъли цалабикибти разибиахъуб.