ХIурматла уличи лайикьрикиб

Дагъистанна БекI С.Меликовла хIукму хIясибли, дахъал дус­мазиб культурализиб ба­риб­си хIянчилис, Хайдакьла районна библиотекала хIян­чизар Марият МяхIям­ма­довас «ДР-ла хIурматла хIянчизар» ибси у бедиб.

М.МяхIяммадовала бузерила гьуни 1986 ибил дус­лизиб бехIбихьибсири. Мя­хIяч­къалализибси культурала–багьудлумала училище та­­ман­­барибхIели, ил сунела шилизибси библиотекала заведующийла хIянчиличи рархьибсири. М.МяхIяммадовани бируси хIялалси бузери мурталра чихъли кьиматлабирусири шила шантани ва республикала руководстволи. Ил чуйнара Баркаллала кагъуртачи ва арцла шабагъатуначи лайикьрикибси сари.
2006-ибил дуслизир Марият МяхIяммадова районна бекI­либиубси библиотекала гьаркьяси хIянчизар ретаур. ХIян­чила мер илис кIиэсил хъалили бетаур. Гьанна биалли, ил 32 дус библиотекарьли рузули сари ва адамти-ургар жузачи, литератураличи диги ва иштяхI имцIадикIахъули сари.
2013 ибил дусличирад Марият МяхIям­ма­дова Хайдакьла някьишлизи ахъили, сунени балуси хIянчиличи дурхIни бурсибирули сари.
Илала хIянчурби районнизир, республикализир ва лебил Россиялизир детурхути выставкабачир гьаладирхьули дирар. Халкьла художестволати ваяхI калахънилизи ва Хайдакьла някьиш гьаладяхI ардукнилизи кабихьибси пайлис, ил ДР-ла культурала Министерстволи ва ДР-ла халкьла художестволати ваяхI дирнила шайчибси комитетли ХIурматла Грамотабачил ва дипломтачил шабагъатларариб.
Библиотекализиб барибси хIянчи багьандан, Р.ХIям­за­товла уличилси Миллатла библиотекалира ил чуйнара шабагъатларариб.
Районна бекIлира М.Мя­хIям­­мадова му­­баракрариб ва чеалкIуси нас­лулис ВатIан ди­гахънилашал бяркъ бедлугнилизи биб­лиотекала хIян­чи­зартани халаси пай кабирхьниличилара гьанбушиб.
«Хайдакьла район» МР-ла ­администрацияла пресс-служба