ЛугIи халабикIули саби

Дагъистаннизиб бялихъуни дурцнила бузери жигарчебли гьалабяхI башули саби. Сен? СенахIенну урхьназир ва шарабазир илди имцIадикIахъес гIягIниси къуллукъ бирухIели. Ил шайчиб дурабуркIуси хIянчиличила ва дусла баянтачила буриб бялихъуни дурцнила шайчибси федеральное агентствола Северный Кавказла мерличибси управлениела руководитель МяхIяммад Жяпаровли ва илала заместитель Кьурбан Кьурбановли.

Ведомствола руководительли илкьяйдали буриб: бялихъунас къараулбирнила шайчирти низам-кьяйда дулъниличила ва дурхъати бялихъунала жураби гьаладяхI ардукниличила.
«2022 ибил дуслизир 11 базла духIнар Дагъистаннизир 24 азирлим 385 тонна кьадарла бялихъуни дуцили сари. Ил хIянчи дурабуркIули, республикализир 15 гами дузули сари. Ишдуслизир дуцибти килькабала кьадар 20 азирцад тонналичи абикиб. Арбякьунси дуслизиб биалли, ил лугIи 27 азирлим 199 тонналичи абикибсири. Ил анцIбукь килькаби камли дурцниличил ахIенну бархбасунси, цацабехIти бялихъуни дурцантани чула хIянчи цархIил мерличибси управлениелизиб даимбарни саби», — викIи М.Жяпаров.
Кь.Кьурбановли буриливан, 2022 ибил дус бехIбихьибхIейчирад, бялихъунас къараулбирнила шайчир 3220 такьсир белгидарили сари. Илдазирад 12-личи уголовное дело абхьили саби.
«Арбякьунси дусличил цугбуцахIелли, такьсиртала лугIи кIинали имцIабиубли саби. Ихтияр агарли дуцибти 2 тоннацад бялихъуни ва илди дуцес пайдаладирути 313 гIягIниахъала керасили сари. Илдачи чебихьибси гIякIала лугIи 5 миллион къурушличи абиркули саби».
Экспертунани бурни хIясибли, ишбархIила манзил регионнизир дуцибти бялихъуни Дагъистаннизиб хIербирути адамтасра даили, цархIилти регионтазира дурхьули сари.
Пресс-конференцияла дазурбазиб ведомствола руководительли лябкьуси дуслизиб гIямрулизир детурхахъути плантачилара буриб. Республикализиб бялихъуни дурайънила дазу кабизахъес ва ил шайчир челукьути масъулти агардарес халаси хIянчи дурабуркIули саби.