Багьудлумала гье делгIуси

Ахъушала район сунезибад дурабухъунти машгьурти гIялимтачибли, тухтуртачибли, спортс­ментачибли, поэтуни-писательтачибли ва мугIял­лим­тачибли Дагъистанна дурабра машгьурси саби. ХIе­ра, ил районнизиб мерлабиубли саби хабарла Уси­шала ши. Ил халаси шилизир нунира балули, жявхIейчирад кIел урга даражала школара лерти сари. ЧеалкIуси наслулис гIяхIси багьуди ва бяркъ бедес, илди спортлашал гьалабяхI арбукес халаси хIя­ракат бирули саби илаб бузути хIянчизартани. Илис бикьри, нуша чедирти классуназир дучIухIели, дила цакласслан ил шилизи учIес шурухъунсири, азадли мушулвашнила шайчибти, илабти цIакьти тре­нертачи вашес багьандан. Нуша итхIели, хаслира уршби, иличи дебали хIясаддиубтири, дурашав учIес бирк­ниличи пахрура бирули.

ХIера, ишбархIила дила белкIла игит Усишала шилизир акIубси Раисат Гъазиева сари. Илини школализир ручIухIелил, кьасбарибсири мугIяллимла санигIят чеббикIес. ГIяхIти кьиматуначил школара белчIи, Раисатли ДГУ-ла филологияла факультет хIунтIена дипломличил таманаиб.
2002-ибил дусличирад рехIрихьили, ил Лавашала районна ДитIуншимахьила школализир рузули сари. Гьаланачи ил директорла белчIудила шайчирси заместительли рузиб, цазаманализир дарган мезла ва литературала дурсрира кадирхьули. Гьарли-марли нешла мез дигуси ва мез гьаладяхI ардукес къайгъназирси мугIяллимли дурхIназира илди чедетаахъили дяркъяхъес халаси хIяракат бирули сари. Раисат МяхIяммадхIяжиевна мурталра сунела багьудила даража ахъбурцули, сагасилигIир умцIуси адам сари. Илини цазаманализиб социологла санигIятра касиб, гIур биалли — психологлара. Нушачиб бикIули бирар: «Дурашанра шан вирар, шантани шан варалли». ХIера, 2011 ибил дуслизир ил ДитIуншимахьила школала директорла къуллукъуни дузахъес каратур. Багьудила гьели релгIули, илини дурхIназир нешла мезличи диги адилкьули сари. БучIантала хIял-хIякьикьат гIяхIил далуси мугIяллимли, директорла къуллукъунира чедетаахъили дузахъули, хIялалли-залалли рузули сари.
Директорла хIянчи гьамадси хIебиалра, ил бажардириркули сари учительтала дурсрачи рашесра, жагьилти учительтас насихIятуни дуресра. Школализиб гIяхIил тIашбатурли саби методикалашалси бузерира. Халаси бузерила стажла бегIти мугIяллимтани чула устадешличи жагьилти учительти бурсибирули саби. Дурсрачир чебаъла гIягIниахълуми пайдаладиру ва дурхIнас аргъесли дурсрала темаби гьаладирхьу.
Раисат МяхIяммадхIяжиевнани «Дусла учитель» конкурслизир бутIакьяндеш дариб. Ил чебяхIси категорияла учитель сари. Районнизиб дураберкIибси «БегIлара гIяхIси дарган мезла кабинет» конкурсличиб илдани кIиибил мер сархиб, цархIилти далдуцуназирра жигарла бутIакьяндеш диру. Багьудила управлениели ва пачалихъли школа чула хIерудила дураб балтули ахIен. Багьудила Министерстволи ва районна багьудила управлениели, асилси бузери ахъли кьиматлабарили, грамотабачил чуйнара шабагъатларариб. БучIанти жузачил, школала гIягIниахълумачил гIеббурцули саби.
Раисат Гъазиевас сунела хIянчира бучIантира дигахъу. Илини бурни хIясибли, дурхIначил бируси хIянчили илис халаси разидеш бихули саби. Илди диги дарсурти сари. БучIантани ва барх бузутани илалара халаси хIурмат биру. Директорла къуллукъуни дузахъули, ил 10 дус риубли сари. Раисат Гъазиева жавабкардешчерси мугIяллимцун ахIенну, пергер нешра сари. Илини сунела муруйчил барх урши-рурси абилкьули сари. Илдира чула хала бегIтани чебаахъибси бархьси дякькад башули, адамтала хIурмат сархеси, асилси бузериличи бурсибирниличи нура рирхулра. Раисат МяхIяммадхIяжиевнас бузерилизир гьатIира дахъал сархибдешуни дулгулра.
ХIушаб ДитIуншимахьила директор Гъазиева Раисат МяхIяммадхIяжиевнас уркухъан, машгьурси шягIир СягIидуллагь ГIябдуллабековли багъишлабарибси назмура гьалабирхьулра:
ХIугъуна риаб хIяким
Школала бекI хIянчизар,
Дарган мезла мугIяллим.
ХIянчилизир гьар даим,
ХIугъуна риаб хIяким.

ГIядатла адамтачил,
Ралгунсири хIу даим.
СанигIятлис рахъ марси,
ХIугъуна риаб хIяким.

Бархьси гIилму бяркъурси,
Гьарли-марси мугIяллим.
Арцлис хIурмат хIесибси,
ХIугъуна риаб хIяким.

Багьудила Юртлизир,
ДурхIнас гьуни ибхьули,
Хамдеш гьарахъдирули,
Кален, Раисат, даим.