Шалати пикруми акIахъуб

ИшбархIи Ин­тер­нет­лизир се-дигара даргес вирули сай. 2013 ибил дуслизиб районна администрацияла заллизиб ца гьунибаъниличиб касибси иш сурат баргиб районна газе

тала редакцияла хIянчизар Сабият ГIябдуллаевани.
Даргазив машгьурси, ха­­барла Писки МяхIра —МяхIяммад ГIябдуллаев, районнизиб халаси хIурмат сархибси ГIябдуллаева ПатIимат Аминовнара (кIилалра фамилиябира цагъунти сари), илдала ургар къарширикибси нура чебаибхIели, илдигъунти адамтала урга кариэс бикниличи уркIилизиб харидешра пархбухъун, ишбархIи илдазивад цалра мицIирли агархIели бисара дакIиб…
Гьайгьайрагу, декIар-де­кIарти анцIбукьуназиб жа­гьилтира бахъ жявли гIям­ру­лизибад аркьухIели, гIяхI­цад гIямру деркIес кьадарбиубтачила децIикIесра бал­хIе­бикибси биалра, Писки МяхIгъунти ва ПатIимат Аминовнагъунти пергер адамти гьанбикибхIели, уркIи­лис гIядаббирули саби, — пасихIдеш чузирти, цархIилтачи кьяс­хIе­бирути, бархьдеш гIеб­бурцути, гIямрулизиб балкIдеш чебиухIели лехIкахъили буэс хIебирути.
Илди кIелра адам районна газетала редакциялизи бухIнабухъалри — нушала къушумлис разидеш сабри, бугаси масхараличи уркIи-уркIиларад дукардяхIяхъили, гIяхIси гъай бурили, уркIичердарили арбашутири.
Писки МяхIла пагьмула сецад хIурматбирулил адамтани иргъули саби ца ишгъуна анцIбукьлизибадра. Пагьмучевси поэтла поэмаби ва назмурти, сарира газетабазир жявли дурадухъунти, редакциялизи дихули сари, дахъ гIяхIтира сарину, адамтази делчIахъес сагали кадяхъяягу или.
Гьалабван районна газетализи кабяхъибси Писки МяхIла «Бурен хIуни гIяхIси дев!» бикIуси назмура илкьяйда хибсири. Гьанбикесли саби, — сецад гIяхIти пикруми лерал илизир или:
…МалхIямси дев муръили
Бирар варъаличибра,
МалхIямси дев дурхъали
Бирар мургьиличибра.

Салам гьаббиахъалли
Адамли, пишвяхъили,
УркIилизир шишимти
КIундицIур пашдехъубли.

Сабурбарес багьандан
Лябкьул бара жайзибад,
Дурабухъунси сабну
Сабур гьалжаназибад!
Писки МяхIла урши ТIалхIят школализив гIяхIил учIуси вири, мургьила медаль кайсу или лебтасалра гьанбиркусири. Амма, ахирличи дикибхIели, хIякимла рурсбас ахIенси медаль бедибси ахIенри.
ГIур биалли, чус дигуси мерличи кеберхес хIебиубли, мургьила медаль касибтас техникумти чердикIес чебуркъубхIели, ТIалхIят Россиялизи вякьи, институтлизи керхурсири.
— Нуни гIямрулизир даари къиян-жапа чедаибти сари: дявтазивад чархIевхъунси дудешла агри багьурра, дургъбала дусмала гаши-дягIи дяхIяурра, туснакъла хIял багьурра, амма ну гьачамалра кIантIивиубси ахIенри, – бурусири МяхIли. — ТIалхIятли зянкъдяхъили, «ну институтлизи керхурра, дудеш!» ибхIели дила биса дакIиб!
Писки МяхIла назмула тугъи — илди сари адамлис сай дунъяличив левалли хIяжатти гIякьлуми:
…ХIечив халаси адам
Хапли гьимукIахъадли,
Селра сабаб агарли
Сунес децIагахъадли.

Иличи чевверхахъес
Укьес халаверхадли,
Усалдеш саби хIела
ХIегъдеш саби хIяяла.
* * *
ХIял гьалакбиубхIели,
Барая наб маслигIят,
Ну вачавархибхIели,
Бурая наб насихIят.

АрхIяли аркьухIели,
Биаб ая «ГIяхIсягIят!»
Гьунчив цугикибхIели,
Барая салам савгъат.
Мар­лира, гьарил адамли гьар бархIи пикридирес хIяжатти анцIбукьуни сари поэтли сунела назмуртазир гьандуршути.
Илис гIяхIдилзути ахIен­ри сайтани, телефонти, банкоматуни. «Гьунчибад ар­кьути адамти цали ца чебиули ахIен, — гьалакадуцили телефонтира, илдачи хIяй­ран­кабиубли сабира!» —ви­кIусири.
Сунес биалли, чегьурли лямцIдикIути чакмара, чебиили сур кьапIара, къалабахIейкIули ватихьибхIели, лебилра балу-бирхутачил ихтилатбарес, сен-сен хIербирулил хьарбаэс дигусири, гIяхIси гъай бурили, гапварили, цархIилла уркIи разибирахъусири.
ПатIимат Аминовна, Му­хIе­ла лицейла директор, гIур директорла заместитель, педагогла хIянчилизир лерти лерилра хIурматла умачи лайикьрикибси мугIяллим, гъал дус Ахъушала районна хьунул адамтала Советла председательра сарри.
Хъумартурли ахIен адамтани П.ГIябдуллаевала къай­гъиличил районна куль­турала КIялгIяла зал би­цIахъибти бутIакьянчибачил ду­ра­дур­кIу­ти халати далдуцуни.
Районна хьунул адамтала Советла заседаниебачир хIердирутири хьунул адамти хIянчиличил гIеббурцниличил, дурхIнала белчIудиличил ва бяркъличил, хъалибаргла масъултачил дархдасунти суалти.
Гьачамра МяхIяч­къа­ла­ли­зиб Гьалмагъдешла Юртлизиб республикала хьунул адамтала мажлис бетурхухIели, П.ГIяб­дуллаевасра гъай бедибсири.
— Гьалаб учительтани ва бегIтани дурхIнас бяркъ бедлугусири, гьанна учительтас чевкъули саби дурхIначил барх бегIтира руркъес! – ибхIели заллизи цалабикибти тIашбизурли хъатбикIутири.
Дебали уркIецIичерси адам сарри ПатIимат Аминовна, чи левал къияндикибси, кумекличи хъарси ахтардибири. Каспийсклизибси дурхIнала Юртлис шилизирад дучили, арцра, палтарра, продуктунира дурхьутири. Сунела шантани — яхIчебти, бажардила мухIентани, илала баркьуди гIеббурцусири.
…«Сунела мер буцес хIей­эси адам левси ахIен» ибси айту, марлира, бархьли биэс хIебирар, — чили буцес вирара Писки МяхIла ва ПатIимат Аминовнала мер?!
Гьалжанализи хьурабараб сабину!