ГIямрула ва бузерила къел

Ванзаличибси гьалжаналичи мешубикеси, хабарла ГIяякьакьа ва ГIяялизи къадурби дархдиркуси тIабигIятла лебгIеб жагаси мерличи тIинтIбиубли саби наб иш белкIлизиб сунечила бурес дигуси пергер дубурлан АсхIябгIяли Мусаевли сунела гIямрула гьунилис бехIбихьуд касибси Ванашимахьила ши, Дагъистанна халкьла поэт Рашид Рашидов викIуливан, «шурми-ургаб ашрапи». Илав, хIунтIена партизан, ХIямид ТIалхIятла отрядлизив пулеметчикли, Деникинна цIуба къазакъуначи къаршили ургъули, дявила асилси гьуни ахъибси, кIинайс хIуцан Нажмудинничи къаршили дурабухъунси ГIялибег Багъатировла хIунтIена партизантала отрядла бургъантачил варх МучIухла шилизив алхунси гIяхIгъабза ГIямарла урши Мусала хъалибарглизив, 1933 ибил дуслизив акIубсири АсхIябгIяли. Муса шилизиб хIурмат лебси, духуси, бузери дигуси, сунела къияйчивли хIерируси, гIяхIси гIяяркьяна ва сахъси лишанчи сайливан машгьурсири. ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибти дусмазив, ил сай гIяхIъулали фронтлизи арякьунсири ва Гитлерла фашистуначилси дергъла гъазализив гъабзадешличил ургъули, Ростов шагьарла мякьлав алхунсири.

Шилизибси школализир 7 класс таманаибхIели, АсхIябгIяли Избербаш шагьарлизибси, ялчни хIядурбируси, хасси училищелизи учIес керхур. 1952 ибил дуслизив, ил таманаили, электрогазосварщикла санигIятличил вегIиубси комсомолец А.Мусаев Сергокъалала МТС-лизив узахъес вархьибсири. Илав узуси заманализив ил токарьла (машинабала ваяхI дируси ялчила), ва мегьла устала санигIятличил вегIиуб, механизаторти хIядурбирути курсани таманаиб. ДуцIрумлизив, арши иршухIели ил машгьурси комбайнер, Ленинна орден бихуси ГIябдуряхIман МяхIяммадовличил варх узусири, 1954 ибил дусличибад биалли, жагьил комбайнерли ДешлахIярла шила хъумикад «авлахъла гами» бикусири.
Сергокъалала МТС-лизибси, 1952-1956-ибти дусмала бузерила хIясилти хIисаблизи касили, комсомолец А. Мусаевла у МТС-ла ХIурматла жузлизи каберхахъурсири, илала сурат ХIурматла уркьуйзи кабяхъибсири, сай арцла савгъатличил шабагъатлаварибсири.
ВатIа гьалабси чебла ихъули, гIярмияла къяяназиб къуллукъбарили чарухъунхIели, АсхIябгIяли Азовлизибси индустриальный техникумлизи учIес керхур. Илав учIути дусмазив, ванашикан урши Казахстаннизирти сагати ванзурбачиб лугнар ризкьила сабухъ бурчуйхIив узес вашусири. Илабси бузерилизив декIарухъни багьандан А. Мусаев «Сагати ванзурби дузесаъни багьандан» медальличил шабагъатлаварибсири, Социалист абзлизирти чихъти хIясилти хIисаблизи касили, илис ВДНХ-ла (халкьла хозяйствола сархибдешунала выставкала) цIуба арцла Халаси медаль ва савгъатла мерличиб мотоцикл дедибтири.
Техникум хъараахъурли, Дагъистаннизи чарухъунси жагьил урши, гьалав сай учIули калунси, Избербашла училищелизив (ГПТУ-лизив) преподавательли узескайиб. ГIур дусми аркьукад, АсхIябгIялира къуллукъла ганзухъличивад ганзухъличи айцIули, бузахъуси хIянчилизив ахъикIули, гьалавяхI вашескайиб.
БикIуливан, вашусини гьуни ихъу. Ил гьаланачи, Сергокъалала РТС-ла, кIинайс республикала «Сельхозтехника» объединениела, гIур Дагъистан АССР-ла шила хозяйствола Министерстволизибси, биринж дашахънилизир дузути совхозунала трестла бекI инженерли узули калун. Узра узули, АсхIябгIяли сунела багьудлумала даража чеахъбикIахъниличилара пикриикIусири. Бузерилизивад къябхIердили учIули, илини шила хозяйствола механизацияличил бархбасунси Азово-Черноморский институт таманаиб. «Сельхозтехника» Дагобъединениелизив узухIели, республикала колхозунала, совхозунала машинабала-трактортала паркла бузери ункъси агиличиб калахъни, техника мяхIкамбарни хIисаблизи касили, АсхIябгIяли Мусаев, 1965 ибил дуслизив «РСФСР-ла шила хозяйствола отличник» лишанничил шабагъатлаварибсири. ДАССР-ла шила хозяйствола Министерстволизив узухIели, шила хозяйствола продукция сархнила планти дицIахъили тамандарни ва колхозуназиб, совхозуназиб харжбируси набт-бензинна (нефтепродуктунала) кьадар мяхIкамбарни пикрилизи касили, ил арцла премияличилра РСФСР-ла шила хозяйствола Министерствола ХIурматла Грамоталичилра шабагъатлаварибсири.
1973 ибил дусла хIеблизив АсхIябгIяли Мусаев Къизларла районнизибси «Огузерский» совхозлизив директорли узескайиб. Илав узути дусмазир берхIилира илар камагарти дугIбанира берахъубси, гIячи ва гъум дархси ванзаличиб, бузерилизир бутIакьяндеш дарести хIянчизарти камли биъниличи хIерхIеили, сунезир 125 комбайн, 80-цад трактор, 45 дехла автомашина лерси, цархIил журала халаси техникаличилси, биринжла халати сабухъуни сархес имкантачилси, ил давла дахъал хала хIяйвантачил, мазала масличил чебицIахъибси, кIинайс районнизибра, республикализибра гьабкьясили бетаурси хозяйство акIахъес бажардиикиб. Совхозла бай урдализир халкьлис бекIахъудилашал къуллукъбируси комбинат, 1200 урши-рурсилис хасбарибси, урга даражала школа, ялчнас ишхIелила лерилра шуртIрачилти ца журала юртани, дурхIнала анхъ, клуб, шила администрациялис Юрт делшахъес бажардиикиб, жагьилтас спортлизиб бузести шуртIри акIахъуб.
Илаб республикализиб бегI гьалаб, дуги-хIе­ри­личи 500 тонна биринжла деръахъес виэсти шуртI­ра­­чилси, механизироватьбарибси, ризкьи умудируси дур­гIела балкьаахъурсири. ЦархIилти хозяйствобас­ра дархли дирцесли, ниъла жинсла кьулала ферма че­бирцIахънила мурадличил, 3200 хала хIяйван хIер­да­рес вируси механизироватьбарибси халаси комплекс белшунсири.
Тереклизирад кибти шинничил иркуси ванзаличир дашахъути биринжла, мухъила хъумачи самолетла икьайчирли гье делгIес пикрибарибсири, жявли дилкьути биринжла сортани тIалабдарибтири. Биринж дашахънила шайчибси бузерилизир сагакьянчидеш пикрибарни багьандан, АсхIябгIяли Мусаевлис 893184 ибил номерличилси свидетельство бедибсири.
Илдигъунти къайгънала гIяхIдешличибли, совхозлис шинни иркути ванзурби халаси манпагIятдешличил пайдаладарес, иличирли ризкьила давлачерти сабухъуни, мицIираглизирад ахъси даражала гIяхIцад продукция сархес имканбакIиб. ХIязлис ахIенри «Огузерский» совхоз дахъал дусмазиб республикала ХIурматла уркьуйзиб калунсира. Шила хозяйствола бузерила сархибдешуни ва гьар журала продукция сархнила шайчирти хIясилти (показательти) хIисаблизи касили, улкала Правительстволи АсхIябгIяли Мусаевич Бузерила ХIунтIена байрахъла орденничил шабагъатлаварибсири. Совхозлизиб бузутазибад 54 хIянчизар декIар-декIарти ордентачи ва медальтачи лайикьбикибтири.
Гьар бархIили бузерила аварализи вархили виъниличи хIерхIеили, АсхIябгIялини гIилмулизив узесра замана бургусири. Илини Дагъистанна шила хозяйствола гIилму-ахтардила институтлизибси аспирантура таманаиб. Сунела сагакьянчидешла шайчибси бузери дураберкIахъес шуртIри гьаргдирули, А.Мусаев ил институтла ОПХ-ла директорла къуллукъличив узахъес маслигIятварибсири. ОПХ-лизив узухIели, илини Къизларла районна «Россия», «Горьковский», «Ленинна гьуни», «Сагаси гьуни», «Ждановский», Урицкийла уличилси ва цархIилти биринж дашахънилизир дузути совхозуназиб халати сабухъуни кайснила асарчебдеш багьесли имцIабиахъуб.
1999 ибил дуслизив АсхIябгIяли сай акIубти, минала мер-мусаличи чарухъун ва Сергокъалализиб районти-ургабси МТС акIахъубли, илав узескайиб. МТС-лис бекIдеш дируси заманализир А.Мусаевли районнизирти хозяйствобас хъуми далцнилизиб, гIебшнила ва хIебла анкIи делгIнилизиб кумек гIеббурцусири.
ЧебяхIси ВатIа дергъла дусмала бузерилизибси пай хIисаблизи касили, АсхIябгIяли Мусаевич «Чедибдешлис 50 дус», «Чедибдешлис 60 дус» юбилейный медальтачил шабагъатлаварибсири. 1996 ибил дуслизиб, дахъал дусмазибси ва асилси бузерилизи кабихьибси пай багьандан, илис «Бузерила ветеран» медаль бедибсири.
АсхIябгIяли Мусаевич Къизларла ва Сергокъалала районтала хIурматла адамтала сияхIлизи велкIунсири, Дагъистанна халкьла (миллатласи) Игитла уличи лайикьикибсири.