ЦIадиркнилизибад урехи хIебиахъес багьандан

Бахъалгъунти адам­тани елкала хIязла жура-журала гIягI­ни­ахълуми пайда­ла­дирнила тяхIяр-кьяйда хIедузахънили, Сагаси Дусла байрам гъам­би­кIухIели, цIадикнила шай­чирти бехIемцIуни им­цIа­дикIули дирар. Илди хIедиахъес бузули саби МЧС-ла хIянчизарти.

ХIера, «Дагестанс­кая прав­да» газетала кон­фе­ренц­-­заллизиб ДР-ла шайчибси Россияла МЧС-ла бекI­ли­би­уб­сигъуна управлениела начальникла заместитель, полковник Эльдар Хамавовличил республикала СМИ-бала вакилти гьунибаиб. Илини цIа­диркнилизибад урехи хIеби­ахъес багьандан, МЧС-ли ду­радуркIути далдуцуначила буриб.
«Сагаси Дусла байрамличи хIя­дурбикIухIели, кадизахъурти тяхIяр-кьяйда пикрилизи касахъес Россияла МЧС-ла бекIлибиубсигъуна управлениели мяхIкамдешла далдуцунала сияхI хIядурбарили саби. Ил хIясибли, МЧС-ла хIян­чи­зартани министерствобала, ве­домствобала ва мерличирти органтала руководительтачи шадлихъ дурабуркIуси мер­личиб цIадикнилизибад уре­хи хIебиахънила дазу гIеб­бу­­цахъес ибти кагъурти дархьили сари. Шадлихъличир пай­даладирути адулкахъути ва къяйкдикIути ма­тя­хIунала дазу ахтардибирули саби. Жигарчерли жура-журала мяхI­камдешла далдуцуни дура­дуркIули сари», — викIи ил.
БехIемцIуни хIедиахъес ба­гьандан, гIергъити тяхIяр-кьяй­даличи чекайзес че­бир­­кур: елкала матяхIуни лерси мерличиб папрус хIебужес; 18 дусличи адхIебаибти дурхI­нас къяйкдикIути ма­тяхIу­ни хIедирцес; пайдаладарес асубируси замана бикили гIергъи, илди хIедузахъес; цIадикес асубирути се­кIулти адулкахъухIели, чисалра зарал хIебиахъес, алавчарти баянти пикрилизи касес хIя­жат­биркур; дамбулхъуси секIал игьуб­ли гIергъи, тIама дура­хIе­­бухъалли, иличи гъамиэс­ра асубируси ахIен. Замана бикили гIергъи, ил баргбердес бирарну.
Э.Хамавовли буриливан, чедир гьандушибти низам-кьяй­да дуи, адамла арадешлис яра арцла шайчиб зарал барибсиличи административный гIякIа чебирхьуси саби. Ца­цадехIти анцIбукьуназиб уго­ловное делора ибхьули бирар.Ил багьандан, МЧС-ла хIян­чизартаницун ахIен­ну, хъулиб — бегIтани, мугIял­лим­тани — школабазиб дурхI­на­чил ил шайчибси хIян­чи дура­буркIес гIягIнили саби.
Халкьли буруливан, мяхI­кам­дешли бекI хIейзахъу. МяхI­­камдешла далдуцуначи мурталра чекадизурли диреная.