Лерилра гIяхIтигъунти

Ишдуслизиб Борис На­ми­но­вич­ли ГI.Батирайла уличилси Дар­­гала театрлизиб бегI гьа­лаб сунела спектакль гьалабихьиб. Да­гъис­­таннизиб чебаахъибси Б.На­ми­но­вич­­ла хIябэсил спектакль сабри ил.

Россияла ва Калмыкияла искусствола урибси хIянчизар Борис Манджиевла юбилейлис хасбарили, Элистализиб регионти-ургабси «МанджиевФЕСТ» бикIуси театрла мажлис дураберкIиб.
Мажлис бехIбихьайчи, А.М.Амур-Са­на­нала уличилси Миллатла библиотекализиб Б.Манджиевла «Спектакли, дети мои…» би­кIуси жузла презентация бетерхур. ХIур­матла гIяхIял кьяйда, Даргала театрла гIяр­тист Мухтар НухIов выставкаличи вякьун.
Мажлисла программа жура-журала регионтазир чедаахъибти Борис Манджиевла спектакльтазибад цалабикилри. Илдала лугIилизиб лебри Даргала театр­ра. Мажлисла бутIакьянчиби сабливан, халкьани-ургабси культурала бархбас им­цIа­бикIахънилис нушала гIяртистуни дипломтачил шабагъатлабариб.
КР-ла халкьла гIяртист Сергей Бурлаченкони гIяхIси кьимат кабатур ДР-ла бурибти гIяртистуни: Р.ИсмягIиловас, А.Дацциевас, ХI.Рабадановлис ва театрла пагьмучерси гIяртистка ХI.Ибрагьимовас.
Мажлисла дазурбазир театрлис гьуни чебиахъути Москвализибадти гьабкьяти хIян­чизартала ва критикунала бу­тIа­кьян­дешличил спектакльти гьаладирхьниличила ихтилатунира детерхур. Нушала вакилтани, художественный руко­во­дитель Мустапа Ибрагьимовла бекI­деш­лиур, жу­ра-журала устадешла дурсразир, пресс-кон­­ференциябазир, гьунибаънибазир ва цар­хIилти далдуцуназир бутIакьяндеш да­риб.
«МанджиевФЕСТ»-ли Россияла дахъал театрти цаладяхъиб, миллатла культурала жураби калахънилис ва регионти-ургабси бархбас имцIабиахънилис сабабли бетаур.